Herinneringen aan 1940-1945

  Oantinkens oan 1940-1945 Der binne no sa’n 75 jier lyn net safolle minsken mear dy’t oer dizze tiid fertelle kinne.  We ha de ferhalen dy’t we kinne al ris yn de Doarpsskille’s setten.  Oer it ferset mar benammen ek oer de ûnderdûk ferhalen. De minsken praten der net oer, mar de measten sil wol … Lees verder

Tsjerkebuorren 10, 12, 14 en 8

Nr. 49, nu Tsjerkebuorren 10, de Kosterswoning.     De bij ons oudst bekende eigenaar in de 19e eeuw is Klaas Lazes Hooghma, verwer te Bozum. We praten dan over de tijd van vóór 1839 tot ongeveer 1849 De woning wordt omstreeks 1864 verbouwd of opnieuw gebouwd en verkocht aan de Kerkvoogdij. Die maakte er  de kosterswoning … Lees verder