Doarpsfeesten troch de jierren hinne.

Reis troch de tiid fan de feesten, sa as die eartiids yn Boazum wiene. Merken, Oranjefeesten, Skoalle en doarpsfeesten.  Jou it mar in namme. Oan’t 1960 hinne wiene der noch altyd 2 feesten yn Boazum.  Mar doe ha se de lapen gearsmiten, en waard it ien feest. De s.n.Skoalle en Doarpsfeesten.  Fan beide kanten wat … Lees verder

Herinneringen aan 1940-1945

  Oantinkens oan 1940-1945 Der binne no sa’n 75 jier lyn net safolle minsken mear dy’t oer dizze tiid fertelle kinne.  We ha de ferhalen dy’t we kinne al ris yn de Doarpsskille’s setten.  Oer it ferset mar benammen ek oer de ûnderdûk ferhalen. De minsken praten der net oer, mar de measten sil wol … Lees verder

Reunie 100 jarig bestaan Christelijk Onderwijs Bozum

In december 1990 is er een reünie gehouden in verband met het honderdjarig bestaan van het Christelijk onderwijs in Boazum, de z.g. Emmaschool. Meer dan een half jaar is er aan de reünie gewerkt. ledenlijsten maken,  uitnodigingen, advertenties in kranten. De sociale media waren er nog niet, zodat bijna iedereen werd benaderd per post, wanneer … Lees verder