Foto’s vrouwenverenigingen in Boazum door de jaren heen.

Nu de reguliere vrouwenverenigingen bijna niet meer bestaan, blijven de foto’s over . Er waren diverse vrouwenverenigingen in ons dorp. De Vrijzinnig Hervormde vrouwenvereniging– De Gereformeerde Vrouwenvereniging- en de Vrouwenvereniging Wees een Zegen van het lokaal Evangelisatiegebouw. Later kwamen er gespreksgroepen, plattelandsvrouwen  en de Passage.  Er werd toen ook geen onderscheid meer gemaakt, uit welke … Lees verder

Famylje Piersma, Yndyk 4 en de Waltawei.

Skiednis fan Kornelis Piersma en Durkje Piersma-Hoffman. Oantinkens fan de famylje Piersma fan Bearnt en Jeit(Jeltje) Bootsma-Piersma (hja wennen yn Skearnegoutum) en harren dochter Kieke (Durkje) de Jong-Bootsma, wenjend yn Hoevelaken. En mei help fan fotoboeken út dy tijd en berjochten fan de LC, ensfh. Kornelis waard berne yn 1873 te Jutrijp, syn frou Durkje Hoffman … Lees verder

Tryntsjebuorren 11

Tryntsjebuorren  it lêste part. Earst krije we noch de oprit (earder de reed nei it pleatske fan doe Wieringa en Stienstra), op nei de achterkant fan Nelie Veenstra en Lars Hemmes. It pleatske en de hokkenboel is al earder ôfbrutsen. De skuorre dy’t jimme op de foto sjogge hearde bij de stienhouwerij fan Cuperus (Waltawei … Lees verder