Dr.Miedemastraat 12

  Dr.Miedemastrjitte 12. tekening fan 1900, links it  hûs fan de famylje Rutten, dan it pand dat  ôfbrutsen  is. Wie eartiids in smederij, dan it lytse hûske ek ôfbrutsen , en wer opbout is yn 1916. No  dus nr. 12 fan Nelie Feenstra.   Soms tink je wol ris, as in hûs ris prate koe, … Lees verder

Foto’s vrouwenverenigingen in Boazum door de jaren heen.

Nu de reguliere vrouwenverenigingen bijna niet meer bestaan, blijven de foto’s over . Er waren diverse vrouwenverenigingen in ons dorp. De Vrijzinnig Hervormde vrouwenvereniging– De Gereformeerde Vrouwenvereniging- en de Vrouwenvereniging Wees een Zegen van het lokaal Evangelisatiegebouw. Later kwamen er gespreksgroepen, plattelandsvrouwen  en de Passage.  Er werd toen ook geen onderscheid meer gemaakt, uit welke … Lees verder

Famylje Piersma, Yndyk 4 en de Waltawei.

Skiednis fan Kornelis Piersma en Durkje Piersma-Hoffman. Oantinkens fan de famylje Piersma fan Bearnt en Jeit(Jeltje) Bootsma-Piersma (hja wennen yn Skearnegoutum) en harren dochter Kieke (Durkje) de Jong-Bootsma, wenjend yn Hoevelaken. En mei help fan fotoboeken út dy tijd en berjochten fan de LC, ensfh. Kornelis waard berne yn 1873 te Jutrijp, syn frou Durkje Hoffman … Lees verder