De Tryntsjebuorren en har bewenners, troch de jierren hinne.

De Tryntsjebuorren en harren bewenners: De namme Tryntsjebuorren is ûntstien doe’t de strjitnammen yn Boazum kamen.  Dat wie in 1972. Yn de folksmûle waard dit altyd al sa neamt omdat der ferskate Tryntsjes yn dizze  strjitte wenne ha.   Bastiaan de Waard syn earste en tredde frou wiene Tryntsjes. Germ Wassenaars Tryntsje,  Nelis Dijkstra syn earste … Lees verder

Doarpsfeesten troch de jierren hinne.

Reis troch de tiid fan de feesten, sa as die eartiids yn Boazum wiene. Merken, Oranjefeesten, Skoalle en doarpsfeesten.  Jou it mar in namme. Oan’t 1960 hinne wiene der noch altyd 2 feesten yn Boazum.  Mar doe ha se de lapen gearsmiten, en waard it ien feest. De s.n.Skoalle en Doarpsfeesten.  Fan beide kanten wat … Lees verder

Herinneringen aan 1940-1945

  Oantinkens oan 1940-1945 Der binne no sa’n 75 jier lyn net safolle minsken mear dy’t oer dizze tiid fertelle kinne.  We ha de ferhalen dy’t we kinne al ris yn de Doarpsskille’s setten.  Oer it ferset mar benammen ek oer de ûnderdûk ferhalen. De minsken praten der net oer, mar de measten sil wol … Lees verder