Gerben en Alie Piersma geëmigreerd naar Denemarken.

Verhaal Gerben en Alie Piersma geëmigreerd met hun 4 zonen Wiebe, Jan , Harry en Jente in 2004 naar Denemarken: Ze zijn in 2004 heel snel vertrokken, en dus hadden ze in de Doarpsskille november 2004 een uitgebreid afscheid gezet:         Woensdag 14 juli 2004 gingen wij op weg naar Denemarken. Een … Lees verder

Skoalle en Doarpsfeesten Boazum 2003

It is al wer 20 jier lyn, mar we hawwe ut dat jier moaie foto’s fan de “merke”. De foto’s binne destijds makke troch Bert Feenstra fan de dr. Miedemastrjitte We ha in kar makke ut sa’n 100 foto’s,  en hoop dat jimme der noch efkes fan neigenietsje sille.  Der is dy 20 jier al … Lees verder

Emigraasje Aan en Durkje Looyenga diel 2

dit is it twadde diel fan de famylje Looyenga.   Sa begjin 1950 begûn de grutte úttocht fan Nederlanders , mar ek fan in protte Friezen , dy’t harren lok en takomst hjir net mear sa sitten seagen. Nei de twadde wrâldoarloch wiene se benaud dat der ea wol wer oarloch komme soe.  Der gongen … Lees verder