Tryntsjebuorren diel 3

Oer it hûs dat der net mear stiet. No allinnich mar mear in grien gêrsfjild.   Earst  it lytse  paadsje dat der no noch is. Perceel 409. Trochrinnend nei it Heech. En dan de achterkant fan it hûs fan van der Mei.  Hendrik van der Mei wie beurtskipper en keapman. Se wennen yn it hûs … Lees verder

Tryntsjebuorren 2: de pleats

De wenning fan no de famylje van Baarle. Al mei de komst fan it kadaster yn 1832 wie dizze pleats /wenning al bekend. Jan Westerhuis wie doe al eigner.  Hij hie noch al wat besittingen.  Lan oan de achterkant fan de dr.Miedemastrjitte, o.a.  der’t no it hûs stiet Tryntsjebuorren 1 , oan de Waltawei ta. … Lees verder

De Tryntsjebuorren en har bewenners, troch de jierren hinne.

De Tryntsjebuorren en harren bewenners: De namme Tryntsjebuorren is ûntstien doe’t de strjitnammen yn Boazum kamen.  Dat wie in 1972. Yn de folksmûle waard dit altyd al sa neamt omdat der ferskate Tryntsjes yn dizze  strjitte wenne ha.   Bastiaan de Waard syn earste en tredde frou wiene Tryntsjes. Germ Wassenaars Tryntsje,  Nelis Dijkstra syn earste … Lees verder