Gereformeerde Kerk 1940-1950 door Jacob Bijlsma Franeker.

Boazumer griffemearden yn de jierren 40 -50   Skiednis yn it koart fan 1800 oant 1953 Protestant Nederlân kaam út de Napoleontyske tiid mei in haadrjochting , de saneamde “Nederduitse Gereformeerde Kerk”, wat letter waard dit “De Nederlands Hervormde Kerk” Der kaam in beweging fan verlichte Bybelinterpretatie . Protte minsken hiene har beswieren hjir tsjin … Lees verder

Albert Schaafsma skuonmakker

It libben en wenjen fan Albert Schaafsma 1883-1952. Albert skuonmakker sa as der yn de folksmûle neamt waard, as Albert schoegje,  is bêrne as it seisde  bêrn fan Pieter Sybrens Schaafsma en Geertje Alberts Smits . Der wiene doe ek al in broerke en suske ferstoarn. Hja wennen mei syn allen yn it lytse húske … Lees verder

Dr.Miedemastraat 12

  Dr.Miedemastrjitte 12. tekening fan 1900, links it  hûs fan de famylje Rutten, dan it pand dat  ôfbrutsen  is. Wie eartiids in smederij, dan it lytse hûske ek ôfbrutsen , en wer opbout is yn 1916. No  dus nr. 12 fan Nelie Feenstra.   Soms tink je wol ris, as in hûs ris prate koe, … Lees verder