Tryntsjebuorren diel 4

En dan geane we no nei de rjochterkant fan de Tryntsjebuorren, Sjoen fanôf de Waltawei.  Yn feite hawwe we it hjir oer de efterkant fan de Havens. De foarkant stiet oan de Havens. Oan de kant fan de Tryntsjebuorren wiene der út sein it pakhús dus noch 2 húsen. It wiene mar lytse húskes, mar … Lees verder

Tryntsjebuorren diel 3

Oer it hûs dat der net mear stiet. No allinnich mar mear in grien gêrsfjild.   Earst  it lytse  paadsje dat der no noch is. Perceel 409. Trochrinnend nei it Heech. En dan de achterkant fan it hûs fan van der Mei.  Hendrik van der Mei wie beurtskipper en keapman. Se wennen yn it hûs … Lees verder

Tryntsjebuorren 2: de pleats

De wenning fan no de famylje van Baarle. Al mei de komst fan it kadaster yn 1832 wie dizze pleats /wenning al bekend. Jan Westerhuis wie doe al eigner.  Hij hie noch al wat besittingen.  Lan oan de achterkant fan de dr.Miedemastrjitte, o.a.  der’t no it hûs stiet Tryntsjebuorren 1 , oan de Waltawei ta. … Lees verder