Tryntsjebuorren diel 3

Oer it hûs dat der net mear stiet. No allinnich mar mear in grien gêrsfjild.   Earst  it lytse  paadsje dat der no noch is. Perceel 409. Trochrinnend nei it Heech. En dan de achterkant fan it hûs fan van der Mei.  Hendrik van der Mei wie beurtskipper en keapman. Se wennen yn it hûs … Lees verder

Het Treinstation van Boazum

Treinstation Bozum     In 1883 is men begonnen met de aanleg van de spoorlijn Leeuwarden-Stavoren. De spoorlijn werd in 1885 in dienst genomen. Hierna is men begonnen met het bouwen van het station. Deze is in 1886 in gebruik genomen. Het station was van het type Loppersum, parallel aan het spoor staand middendeel met … Lees verder