Biezumfabriekje Johan Bijlsma

    Ingezonden stuk door Jaap Bijlsma uit Franeker. ‘Fan Frans Tolsma krige ik de fraach om de skiednis fan it boarstelfabrykje yn Boazum op papier te setten. Ik sil earst efkes fertelle wa’t ik bin. Ik bin Jacob Bijlsma berne yn Boazum november 1943, fiifde in de rij fan bern fan Johannes en Jantsje … Lees verder