Klaas Sijbesma, monsternimmer diel 2

Dit is it 2e diel oer it libben fan Klaas Sybesma, mar dan oer syn wurk as monsternimmer.   Sommige stikken binne oernommen út it petear mei syn buorman Jan Zantema fan de Doarpsskille. Sybesma, bêrne yn 1913, wie 15 jaar, en wurke doe yn de ûngetiid by Hein Hilarides ( Klaaiterp), doe’t syn heit … Lees verder

Súderdyk 5

Woning Súderdyk 5 Inleiding. Deze woning werd gebouwd in 1909, in opdracht van eigenaar van de naastliggende boerderij. Toen was dat Sybren Hijltjes Wiarda (*1832 – +1912), wonende te Goënga. Het huis stond in die tijd te boek als arbeiderswoninkje. Hoelang en welke knechten van de boerderij in het arbeidershuisje hebben gewoond, weet ik niet. … Lees verder

Wat stond in de krant: Dekor en Klean krije gerak faak net by amateurtoniel. Douwe Hoitenga

 We hebben een nieuw item. Wat stond er in de krant, over Bozum. Dat kan de Leeuwarder Courant, het Sneeker Nieuwsblad, de Doarpsskille of welke krant dan ook zijn. Deze week in de Leeuwarder Courant van 1975 : Toneelman Douwe Hoitenga. Douwe Hoitenga woonde met zijn familie aan de Suderdijk( boerderij Sikke Bakker). Zijn vader … Lees verder