De Boazumer Raem

Utrikking  Boazumer Raem

In de Jaren ’60 van de vorige eeuw kwam bij Doarpsmienskip het idee op om een speldje te creëren waarmee belangrijke Boazumers geëerd konden worden. Al gauw bleek dat er diverse mensen in aanmerking kwamen om deze blijk van eerbetoon te ontvangen.
De afgelopen 50 jaar is er geen werk meer van gemaakt. Misschien is het ’t overwegen waard om deze speld nieuw leven in te blazen?
Mevrouw G. Volkers (woonde toen op Waltawei 4) was de laatste die deze blijk van waardering in ontvangst mocht nemen.

“Woansdei 16 desember 1970 is yn de lytse rounte fan het bistjûr fan ‘Doarpsmienskip” de Boazumer Raem utrikt oan mevr. Volkerts.

Dit foar it folle wurk dat hja de lêste jierren ut e wei set hat foar us doarp. Foar dy t it net fan tichtby meimakke ha, sil it miskien foar in part ûntkaem wêze, mar it is min to biskriuwen itjinge mevr.Volkerts dien hat om Boazum nij libben yn to blazen.

Wy wolle it ek net bisykje, om t wy witte dat it fan har kant net op priis steld wurde sil al mei al wie it bistjûr ienriedich fan bitinken, dat it folle krewearjen it bêste en it dudlikst erkend wurde koe mei dizze ûnderskieding- yn it folste bitrouwen dat it oergreate part fan de Boazumers it hjirmei folslein iens is.”

KORT VERSLAG over de verschillende toekenningen van de “BOAZUM-RAEM”.

De eerste ream werd op 26 april 1966 toegekend aan de heer Valentino Selva, die voor dat jaar Nederlands kampioen eerste klas midden gewicht gewichtheffen was geworden. Hoewel dit feit niet direct een grote daad voor de dorpsgemeenschap betekende, waar voor toch eigenlijk het ereteken was ingesteld, meende het bestuur toch tot uitreiking te moeten overgaan, aangezien dit iets was wat nog nooit eerder was voorgekomen en ook wel nooit weer zal voorkomen.

Deze werd toegekend aan een vrouw.

Op 7 oktober van hetzelfde jaar werd de raem postuum toegekend aan wijlen Klaas Miedema, die eigenlijk zijn hele leven in dienst van de Boazumer gemeenschap gesteld heeft. Dit niet alleen wat de ziekten en kwalen betrof, maar op een veel bredere basis. Eigenlijk alles interesseerde onze dokter en vooral alles op het gebied van dingen uit het verleden.

Op 18 oktober 1967 werd de raem toegekend aan meester Philippus Breuker. Breuker ging vertrekken naar Leeuwarden, maar in de betrekkelijke korte tijd dat hij Boazum als woonplaats had, heeft hij toch zeer veel voor het dorp gedaan. Veel werk heeft hij ook gedaan voor het door hem geschreven boekje “Skoalmasters fan Boazum”, waarvanhet eerste eksemplaar officieel aan burgemeester Kuiper werd aangeboden op 12 okt van dat jaar.

Dit speldje werd toegekend aan een man.

Op 25 juli 1968 werd de raem toegekend aan mej. Annie de Groot. Noodgedwongen had zij als nieuwe woonplaats Mantgum gekozen. Ook zij had in de vele jaren van haar verblijf in Boazum veel voor het dorp gedaan en dit niet alleen, maar in samenwerking met haar overleden werkgever Klaas Miedema.

Op 16 december 1970 werd de raem nogmaals toegekend en wel aan mevr. Gezina Volkerts.

Dit artikel komt uit de Doarpsskille.

Dit artiken kwam uit de LC van 08-11-1966