De eerste auto in Bozum

De eerste auto’s in Boazum

Bij gelegenheid van de presentatie van het boek “Pake syn Wein” door Tresoar, onder redactie van Otto Kuipers en Piter Wilkens 25 en 26 oktober 2019 in het FEC hebben we enkele foto’s van de eerste auto’s in Boazum op een rijtje gezet.

 

Je zou kunnen zeggen dat de gemeente halfweg de 19e eeuw zonder het te weten, met de aanleg van de Hegedyk vooruit liep op de motorisering van het verkeer, een halve eeuw later. Er is een Staatsblad uit 1857 waarin Koning Willem III besluit dat er een weg aangelgd wordt over de Slachtedijk van Oosterwierum langs het gehucht Indijk, waarna de aan te leggen weg rechtstreeks afbuigt naar het dorp Bozum. Oorspronkelijk liep de toegangsweg vanuit het noorden via de Griene Dyk. Bij de Tanialeane boog de toegangsweg het dorp in en volgde aan de zuidkant van het dorp de Bozumer Vaart tot aan de boerderij van Bakker. Daar stak de weg ‘pas’ de vaart over en liep naar de Slachtedyk (kruispunt Súderdyk-Sylsterdyk in hedendaagse termen)
De nieuwe weg boog af op de plek waar in 1938 de Beatrix bosjes werden aangelegd. De weg liep het dorp in, doorsneed Baard E 477 en volgde de weg door het dorp. Vervolgens stak het direct de Bozumer Vaart over en vond onderweg het oorspronkelijke weglichaam. Willem III verordonneerde dat de nieuwe weg het tracé van de Slachtedyk zou volgen tot aan de gemeentegrens met Hennaarderadeel. Die grens lag tussen de afslag naar Makkum en de kruising met de weg van Rien naar Lutkewierum.
Op het bijgevoegde kaartjes vind je de route voor 1857 (groen) en de stiuatie na 1857 (rood) Zo is de aanpassing mooi te zien.
Let op, bij de huidige brug bij Engelsma buigt de oorspronkelijke (groene) route af, met de vaart mee, Tot aan de boerderij van Bakker!
Dank zij deze 19e eeuwse wegverlegging, was Boazum op voorhand al aangepast aan de nieuwe tijden van de 20e eeuw!

 

Op dit kaartje zie je in groen de oorspronkelijke toegang tot Boazum, via de Griene Dyk. In Rood is de nieuwe toegang ingetekend. Aan de zuidkant zie je dat ook daar de oorspronkelijke route is ‘rechtgetrokken’.

 

Een Utrechts Wagentje zoals Dokter Regenbogen bezat. Zijn koetsier was Sake Lanting deze woonde aan de Waltawei 35. Het huis waar nu Gysbert Lanting woond. Dit Exemplaar reed rond in Noordholland. Foto van het Rijtuigenmuseum te Leek.

Op 01-10-1913 stond in de leeuwarder courant: Het automobiel.verkeer
Ged. Staten van Friesland hebben naar aanleiding van een verzoek van den heer J. H. Regenbogen, arts te Bozum, om den weg van Bozum Indijk naar Wieuwerd met een automobiel te mogen berijden, dien weg geheel voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen open gesteld.
Op 22 april 1914 stond in het Nieuwsblad van het Noorden:
UTRECHTSCH WAGENTJE. Te koop aangeboden wegens aanschaffing automobiel
een zoo goed als nieuw Utrechtsch Wagentje, tegen halven prijs.
Brieven bij J. H. Regenbogen, Arts, Bozum

Dr. J. H. Regenbogen arts te Bozum was de eerste die in een auto reed . Hij kocht deze in 1912. Het kenteken van deze auto B-983 is op 06-08-1913 afgegeven door de gemeente Baarderadeel.Dr. J. H. Regenbogen arts te Bozum was de eerste die in een auto reed . Hij kocht deze in 1912. Het kenteken van deze auto B-983 is op 06-08-1913 afgegeven door de gemeente Baarderadeel.

Roland Berduchek voor zijn werkplaats, deze was aan het Heech. Op de plaats waar nu de garage van Jaap Nieuwenhuis is.

Roland Berdouchek met handel in rijwielen en motoren kreeg op 04-04-1923 voor zijn motor met kenteken B-6167   

Het is een foto van de Tryntsjebuorren gemaakt ter gelegenheid van Nelis Dijkstra zijn eerste vrachtauto, die hij net had gekocht. De verkoper staat dicht tegen de auto dan Anne Klaversma. Nelis staat zelf tegen de stoep en zijn zoon Sjoerd staat voor de auto. In de deur met muts staat Nelis zijn moeder,Janke. Het meisje op de stoep is Janke van Keimpe Stienstra. De vrouw links die om hoekje staat te zien moet Diederts Bieke zijn.En links op de foto zien we ook het huis van Hendrik van der Mei, de beurtschipper.

Anne Klaversma, Bozum gemeente Baarderadeel afgegeven op 10-03-1924 het kenteken B-7344.
Aan de achterzijde van de foto staat: De eerste auto in Bozum van Nelis Dijkstra en Anne Klaversma

Arthur Felix Rijsbosch, had met zijn auto in Bozum het kenteken van deze auto B-8067 is door gemeente Baarderadeel afgegeven op 18-08-1924 het merk is niet bekend.

Dit is de auto met nummer B-8067. Deze staat op naam van Dokter Arthur Felix Rijsbosch. Het nummer is afgegeven op 18 augustus 1924. Het is vervallen op 14 mei 1930.

 

Hendrikus de Vries bij een mooie Austin uit 1946. Foto uit de collectie van Geert de Vries . Let op twee autos met hetzelfde kenteken.

De gebroeders Hendrik en Willem de Vries hadden twee autos met het zelfde kenteken
B-29706 de eerst een Austin met Hendrik de Vries en de 2e een Bedford die ook gebruikt werd als Camper voor de vakantie.

Fam de Vries op vakantie in Diever. Met de Bedfort Nu werd hij gebruikt als Camper. Foto uit de collectie van Geert de Vries.

 

Willem de Vries hier voor het P.E.B hokje, tegen over het cafe. Het kenteken is  uitgegeven  op 30-09-1946

Willem de Vries staat ook met de auto naast het P.E.B hokje, het kenteken is B 30650 wat het merk van de auto is en in welk jaar de foto is genomen is mij niet bekend. De firma had later nog een vrachtauto met kenteken S J-29-03 op de foto met zoon Jappie. Boven op de kabine staat” BEAMKE” dit omdat ze  veel bomen vervoerden. Merk auto mij niet bekend. De foto is genomen in 1963.

Riemkje Hofman achter het stuur met haar vriendin Ymkje Hylkema achterop.

Een foto gemaakt op het feest in Bozum, de dames op de motor zijn achter het stuur is Riemke Hofman en achter op zit Ymkje Hylkema met kenteken B 11848 op wie zijn naam deze staat is niet bekend.En ook het jaar is onbekend.

Namen van de mannen achter in de auto: op de voorste rij: ds. Boersma geref.kerk, ernaast dominee Mulder N. Hervormde kerk. achterin: Sjoerd de Witte, hiervoor Hendrik de Waard, bestuurder n.n., daarachter in het pak Roland Berdouchek. De foto is van 1923. Er was feest ter ere van koningin Wilhelmina die 25 jaar koningin was.

Foto uit 1923 van een feest, ter ere van het 25 jaar jubileum van koningin Wilhelmina  te Bozum. Achter in de auto ds Boersma gerf kerk ernaast dominee Mulder N Hervormde kerk midden achter in Sjoerd de Witte hiervoor Hendrik de Waard. bestuurder nn daarachter in pak Roland Berdouchek.Merk auto onbekend.

Jan Keuning als taxichauffeur 1935-1940

 

Fam Jan Keuning in 1947 met de vrachtauto op vakantie. Hier in de buurt van Amsterdam. De vrachtauto was omgebouwd tot Camper. Het kentenken was: B 21228. Deze was niet bekend bij gemeente Baarderadeel.

 

Jan Keuning hier in het hooi. Op de vrachtauto [Bedford] Ale Breeuwsma 1963. In 1961 had Jan Keuning een Bedford waar hij beurddiensten onderhield en het vervoer van turf en zwarte brand (kolen en briketten).Later was hij tevens melkrijder voor de melkfabriek in Wieuwerd.

Willem Sloot en Wierd Miedema reden beiden op een motor merk  Puch maar het kenteken van Willem zijn motor was B- 35823 en was afgegeven op 29-04-1949.De motor van Wierd Miedema had kenteken B- 38964 maar stond niet vermeld bij gemeente Baarderadeel.
Tot 1950 waren er in Bozum 55 autos en motoren die geregistreerd stonden bij de gemeente Baarderadeel. Deze lijst kun je terugvinden op:

http://kentekens.tresoar.nl/index.php?naam=&plaats=Bozum&nummer=&submit=eenvoudig+zoeken