Doarpsfeesten troch de jierren hinne.

Reis troch de tiid fan de feesten, sa as die eartiids yn Boazum wiene. Merken, Oranjefeesten, Skoalle en doarpsfeesten.  Jou it mar in namme. Oan’t 1960 hinne wiene der noch altyd 2 feesten yn Boazum.  Mar doe ha se de lapen gearsmiten, en waard it ien feest. De s.n.Skoalle en Doarpsfeesten.  Fan beide kanten wat tajaan en dan kom je wol ta in moai feest.

En dat fiere we no al 60 jier mei-elkoar.

Wat foto’s troch de jierren hinne:

feestcommissie mei Hendrik Wiersma Klaas Hettinga, Albert Schaafsma, Germ Wieringa en Wierd Miedema foto ut 1934
Optocht fan 19…, mei hoofddoek is Tjal Westra de frou fan Jentsje Westra, der njonken t Ruurdsje Cuperus. foto foar it hus fan no Geert en Trijntsje Venema.
Feest programma 1931-1932
beppe Tryntsje fan Dijk fan de Yndyk mei Bauke, Hiltsje Meinte en Sijke.  foto 1937. op it pôltsje
Riemkje Hofman
Kupkestekke yn 1952 Klaas Meijer yn de karre.

en der is neat feroare yn 40 jier

kúpkestekke yn 1992 Teatske yn de karre.
dit is op it eardere skoalleplein no Altaplein. Wa hat it orisjineel foar us.??
Oeds Tjeerdsma, Jan van Asperen en Meindert de Jong merke 31-08-1971
Maaike  Tolsma Douwe en Cocky Bakker 1959
Feest programma ut 1962
feest 1960 Hielke en Sietske Merkus en Sjoerd Punter
feest 1959 op it Altaplein. Hennie Groen , Hotske en Annie van der Brug en Geppie Koopmans
feest 1970 stuolledúns. frou Egbert Meijer, Breuker, frou Zwaga, Tj. van der Wal, K.Merkus en frou Stenekes
feest 1956 frou Lanting en frou van der Brug
feest 1962 Tineke Hardenberg en Hermien van der Brug
1978 Jentsje Odinga oan it petsjebaljen.

 

feest 1982 op de Waltawei Heske van Asperen en Sikke Hoitenga
feest 1990 . De Blauhúster dakkapel mei Afke Terpstra, Hans, Marinus en Tjerk Terpstra en Jurgen Lanting
foto 1989 fan it korps fan Easterwierrum . Mei de foarsitter Andries Terpstra . ( foto is fan Bert
1990 mei Sybren Koopmans Geertruida Holkema
optocht 2003 Boazum noord. Ellen Grasman, Anna Boukje de Boer en Wietske de Boer.
bonte jûn 2003 de binnenbuorren, mei as dirigent Jan Willem de Jong. fierder frou Tjeerdsma, Jaap en Jetske Nieuwenhuis, frou Groen, frou Merkus. Simon van Dijk, Michelle Samba, Nynke Andree famkes fan Niemeyer en Ellie de Jong.
2004 Bunte jûn Waltawei . wat in jonge kopkes. Marielle, Wimke, Grysje, Sietske, Anita Boukje, Minke en Marlou.
feest 2004 spultsje freeds oer de needbrêge. De brêge fan de Waltawei waard fernijd.  Mei Astrid Feenstra, Lipke Adema, Karin, en frou Lanting.
matinee 2004 Meindert en Romy Pasma yn it cafe
op freedtemiddei te farren mei de pream fan Germ Stenekes. 2013
optocht 2018 Boazum Waltawei. Sibolt, Gerben, Joep en Twan.