Emmaschool

 Emmaschool op t Amelân.

De Emmaschool op t Amelân . foto uit 1923

 

Schoolfoto uit 1910. Achterste rij meester de Jager ,met zwarte hoed. Wie weet meer namen. Graag even een mailtje naar franstolsma @ ziggo.nl   Dan zet ik deze namen er even bij. Bvd

 

Schoolfoto 1910-1911.Wie weet hier nog namen van. Graag deze mailen naar franstolsma@ziggo.nl . Bvd

 

Foto uit 1905. Achtersterij: Reinskje Reitsma, Yme Tiemersma, Gosse Offringa, Gerrit Elzinga, …1…, Simon van der Woude, Antje Hofman, Ymkje Hofman. Daarvoor: Ida Wassenaar, Benjamin Hofman, Trijntje Offringa, Trijntje de Jong, Jeltsje Gietema, Anna Gietema, Liesberth Tiemersma, Syberen Brouwer, Jelle van Dijk, Mink Zijlstra, Sake Tiemersma, meester Jan Teakes de Jager het hoofd van de school. Daarvoor: Janneke Zijlstra, Trijntje Brouwer, Janke de Jong,…2…, Sjoukje Ferwerda, …3…, Richtje de Witte, Jitske Tiemersma, Murk Zijlstra, Sietse Wagenaar en Janke van der Woude.

Emmaschool 1910. Aan de kleding te oordelen was er toen iets te vieren. Voor aan 1. Jelle Wagenaar, 2 Janke de Jong, 3?, 4 Jikke Tiemersma,5?, 6?, 7 Thomaske de Witte, 8 Richtsje de Witte, 9 Jetske Huitema, 10 Mene Giliam, 11 Jan Gilliam, 12 ?, Jeltje de Boer, 13 ? , Marieke Klieuwstra, 14 /, IJbeltje Huitema, 15? , 16 ?, 17 ? , 18 ? , 19 Jaap Tiemersma,  20 ? , .. Koeling, 21 ?, 22 ?, 23 Jouke Hijlkema, 24 ? , 25 ?, 26 Hans de Jong, 27 Marten Hijlkema, 28 ?, 29 ?, 30 Marten Wagenaar, 31 Anna Piersma, 32 Klaske Giliam, 33 ?, 34 Janneke Zijlstra, 35 ?, 36 Tine Piersma, 37 ?, 38 Jan Siderius, 39 Boukje Huitema, 40 ?, 41 ?, 42 Hotske Brouwer, 43 ,Zus Hijlkema, 44 Jeltje Piersma, 45 Jelle Wagenaar, 46 ?, 47 Geertje Siderius, 48 ?, 49 Hiske Huitema, 50 ?, 51 ?, 52 Aukje Starenburg, 53 ?, 54 Theo de Jager, 55 Nico de Jager, 56 Marie Piersma, Froukje van der Schaaf en 58 Jacoba de Jager.

 

Emmaschool omstreeks 1900, wie weet hier nog wat namen van. Graag een mailtje, naar franstolsma@ziggo.nl. B v d

 

 

 

 

 

 

Getuigschrift van Marten Hijlkema van 1908 tot 1914
Rapport 1918-1919  vader Swaentsje  Bouma  (Swaentsje Kroes-Bouma)
De nieuwe school 1922

 

De eerste steen gelegd door L Wagenaar op 24-10-1922.

 

Het bestuur v.l.n.r : T Bouma, Ds F Boersma, L Wagenaar, K Algera, C Piersma en T Zijlstra.

 

Schoolfoto uit 1923, deze foto is genomen ter gelegenheid van het 25 jarig regerings jubileum van Koningin Wilhelmina. Op de achterste rij: Tiete Breeuwsma, Froukje Rusticus, Atje Giliam, Johanna Frankena, Jetske Posthumus, Wietske Posthumus en Pietje Zwart. Daarvoor: Anton Visser, Johan van der Valk, Sjoerd Breeuwsma, Sietse Bouma, Mink Jellema, Sjabe Bakker, Albert Sybesma en Marten Wagenaar. op de rij daarvoor: Trijntje Giliam, Tjerkje van der Valk, Geesje Sybesma, Riens Zwart, Klaas Sybesma, Johannes Bouma en Alle Breeuwsma. Vooraan zitten nog: Rients Sybesma en Douwe Jellema Wie heeft nog een originele foto voor Aldboazum. reactie naar franstolsma@ziggo.nl.

 

 

Schoolfoto uit 1935. Schoolreisje naar ? Dit was het laatste jaar van meester de Jager. Bovenste rij :  Leense Wagenaar , met bloemetjesjurk juf Blanksma, vr van der Veen, Albert Santema, Willem de Vries, Koop en Reitse Sybesma, Sake Lanting, vr Reitsma, vr Lanting, mr De Jager 2e Rij: Piet Santema, Louw Wijnia, Simon Santema, Catherinus Reitsma, Sierd van der Veen, Jouke Veenstra, Jappie Lanting, Jappie de Vries, Jelle Leijenaar, Wilco Burggraaf, Jan Elzinga. 3e rij: Alie Spoelstra, Uilkje Santema, Ida Wagenaar, Wietske de Vries, Wieke van der Veen, Trijntje de Boer, Jelly Wijnia, Akke Reitsma, Dieuwke Looijenga, Wytske deJong, Jelte de Boer, Sierdje Jellema, Douwe Leijenaar, Zus Elzinga en Ruurdje van der Heide.

 

Schoolfoto uit 1936: Bovenste rij: F Breeuwsma, E Lanting-de Jong, B Plat, Magdalena Elzinga, Tjetje de Boer, Arjen de Boer, S van Dijk. Daarvoor: F Koopmans -de Jong, T de Boer-de Witte, C. de Boer, R van der Heide, Jannie de Boer, Sake Lanting, Jacob Lanting, A Santema-van Dijk, O van Dijk, M. de Vries-Zijlstra, vr Nauta, M. Huitema-Damstra, 3e rij: (hoofd) vr Hijlkema, Sierdje Jellema, Wietske de Vries, Uilkje Santema, Richtje de Boer, Jeltje Wijnia, Jan Elzinga, Wilco Burgraaf, Jelle Leijenaar, Louw Wijnia, Jacobus Sybesma, Willem de Vries, Reitse Sybesma, Sierd van der Veen, W. Blanksma(onderwijzeres) en L. Wagenaar.4e Rij : Janke Siderius, Trienke de Boer, Dieuwke Looienga, Ysbrand Hijlkema, Douwe Leijenaar, Jacob de Vries, Simon Santema, Catharinus Reitsma, Jelte de Boer, Douwe de Boer, Hans Klaassen, Wietske de Jong, Piet Santema, Jouke Veenstra, Wietske van der Veen, Zus Elzinga, Rikst Klaassen, W Klaassen-Broos( echtgenoot van het hoofd), Klaske de Boer. 5e Rij : ….?…, Ida Wagenaar, Sjoerdje Looijenga, Sake Hylkema, Alie Spoelstra, Griet Koopmans, Minke Huitema, Geppie Huitema en Jan Nauta
Foto uit 1938 V.l.n.r: Tjitse, Klaske, Minke en Geppie Huitema

Schoolfoto uit ….: Achterste rij Leense Wagenaar, (zijn vrouw Mintsje Rollema, Klaske Koopmans, (haar man Pieter Koopmans), vr Breeuwsma, (en haar man) Fedde Breeuwsma, vr de Jager, (haar man ) Jan Theo de Jager(hoofd), juf Eerdmans, Daarvoor: Geesje Sijbesma, Germ Ferwerda, Lamke Breeuwsma, Rients Sijbesma, Geerd de Vries, Trijntje Wijnia, Johanna de Jong. Daarvoor: Rients Zwart, Klaas Veenstra, …1…., Boukje Plat, Wilhelmina de Jager, Atsje Giliam, Tjerkvan der Valk, Ale Breeuwsma, Douwe Jellema. Daaronder: Klaas Sybesma, Hendrik de Vries, …2.., Emma de Jager, Sjoerdje van der Valk, …3…,  Daaronder: Douwe Leijenaar, Rein Veenstra, ….4…, Janke Koopmans, ….5…, Joris Wijnia, Minne Jellema, …6…, en ….7… Wie de ontbrekende namen weet, stuur even een mail naar franstolsma@ziggo.nl dan kan ik ze er even bij zetten.B v d.

Schoolfoto uit 1935. Achterste rij: ..1…, Jelle Leijenaar,…2…, Reitse Sijbesma, Koop Sijbesma, …3…, Sake Lanting. 2e rij: juf Blanksma, Ruurdsje…, …4…,  Wietske de Vries, Jelly Wijnia, …5…., ….6…., Sierd van der Veen, Trijntje de Boer en Wieke van der Veen. Graag de ontbrekende namen naar franstolsma@ziggo.nl

 

Schoolfoto uit 1942: Boven ….1…, Keimpe Wiersma, Jan Looijenga, …2…., Jantsje Lautenbach, Antje Hofman, Annie Huitema, Benjamin Nauta, meester KLaassen .2e rij: Foppe Siderius, Geppie Huitema, Anne Lautenbach, Sjoerdje Looijenga, Griet de Jong, Tienke Veenstra, Sjoukje deJong, Hinke Nauta, Tjerkje Leijenaar, Akke Reitsma, Rixt Klaassen, Evert Veenstra, Hans Klaassen, Jan Nauta, Sake Hylkema, Fokert Lautenbach. 3e rij: Arjen de Boer, Fedde Breeuwsma, Piet Koopmans, Leense Wagenaar, Ds W Wiersma, Egbert de Boer en … Hibma.

 

Schoolfoto uit 1948, schoolreisje. Maar we weten de namen niet . Wie kan ons hier aan helpen. graag mailen naar franstolsma@ziggo.nl

 

 

Schoolfoto uit 1950-1951 achterste rij: meester Klaassen, ….1…,….2…., Uilkje van Dijk, Jantsje van Dijk, Dieuwke de Vries, Joukje Bijlsma, Nellie van Berkum, Jannie Donkervoort, ….3…, Jappie Bonnema. Staand: Piet Jellema, Eize Talsma, …4…, Tjeerd van der Brug, …5…, Piet de Vries, Johannes Bijlsma, Lieuwe de Boer, Ina Harms, Maaike Kijlstra, Limke Bijlsma, Dina van der Berg, Akke van Dijk, Gerrit Keuning, juf Onvlee, Anneke Bijlsma, Janke Rispens, Hieke Bonnema, …6…, Corrie Bijlsma, Annie van der Brug,…7…, ….8…,.Zittend:…9…,…10…, ..Hibma,..Hibma, ..Hibma, Piet Koopmans, Lolke Jellema, Thijs de Vries, Douwe Ozinga, Hieke Bonnema, …11…, Corrie Bijlsma, Annie van der Brug, …12.., …13…, Voorste rij: Jappie de Vries (van Hendrik de Vries), …14…,…15…,…16…, …17…,….18…, …19…, en …20… Graag de ontbrekende namen even doorgeven aan franstolsma@ziggo.nl dan zet ik ze er nog even bij. BvD
Schoolfoto uit 1950 met:..1.?…, Lieuwe de Boer, Eise Talsma, Djeuwke..2…, Willem Reitsma, juf v Wageningen, Jacob Bijlsma, ….3?…, Anneke Bijlsma (Coen), Pietsje Bijlsma(Johannes), Uikje v Dijk, Limke Bijlsma en Hinke Huitema. Als u de ontbrekend namen weet, graag een mail naar:franstolsma@ziggo.nl. Dan zet ik ze er even bij.

 

Schoolfoto uit 1952 met op de achterste rij: ….1…, Ruurdje van Dijk,

 

Schoolfoto uit 1954 achterste rij: Hinke Huitema, Uilkje van Dijk, meester Klaassen, Aaltje Keuning, Hinke van Berkum, Aukje de Boer, Geppie de Boer, Pierkje de Boer, Wiepkje Bijlsma. Daarvoor: Piet Jellema, Gerrit Keuning, Bertus van der Berg. Op knieen: Pietsje Bijlsma, Anneke Bijlsma, Limke Bijlsma, Jantsje van Dijk, Janke Rispens, … Brandsma, …Brandsma, Maaike Kijlstra, Dina van der Berg, Joukje Bijlsma. Zittend: Piet H de Vries, Tjitske de Vries, Jannie Donkervoort, Ina Harms, Thijs Sj de Vries, Jappie H de Vries, Akke van Dijk, .. Brandsma en Johannes Bijlsma.
50-Jierrich jubileum Kristlike skoalle Boazum, hâlden op 21 en 22 septimber 1954yn in tinte op it lân. Spielers binne: Simen en Tjibbe van Dijk,voor : ….1…, …2…,….3.., Eelke Faber en …4….

 

Oud-leerlingen9 bedieningspersoneel bij het feest in de tent van het50-jarig bestaan van de school. Bovenste rij: Ankje de Haan, Anna Lautenbach, Geeske Keuning, Loes Klaassen, Anna Bijlsma, Ko Klaassen, Minke Huitema, Klaske Huitema, Trienke Veenstra. Voorste rij: Fokje Hofman, Richtje van Solkema en Sjoukje Bijlsma.

 

Schoolfoto uit 1955; Wie weet hier de namen nog van. Graag mailen naar franstolsma@ziggo.nl
Wie weet de ontbrekende namen nog? graag mailen naar: franstolsma@ziggo.nl Bvd

 

Schoolfoto uit 1957,achterste rij: Jelle Reen, Sjoerd Punter, juf Eringa, Simke de Vries, Andries Hibma, Marten Bruinsma. 2e Rij: Mellina Huitema, Peter Boersma, Sjoke Hibma, Henny Groen, Hielke Merkus, Bas Slager, Paul Donkervoort, Teatske Lanting. 3e Rij: Jan Leijenaar, Sjoukje de Haan, Wout Merkus, Sietske Merkus, Wietske Bruinsma, Tamme Klomp. 4e Rij: Folkert Gerlofs, Romke Leijenaar, Geertje Bulthuis, Minke de Vries en Laas de Vries. Niet op de foto wegens ziekte Jelle Merkus en Elleke Lanting.

 

Schoolfoto uit 1958 met op de achterste rij: Wiebe Plantinga, Waelly Bruinsma, meester Klaassen en Laas Bonnema. 2e rij: Piet Koopmans, Geppie Koopmans, Durk Hibma,….de Vries, Geartsje de Vries, Jan Hibma, en Ruurd Huitema. 3e rij: Jappie Reen, Annie van de Brug, Willy van de Meulen, Sipke de Vries, Jappie de Vries, Hottie van de Brug en Peekje Jellema 4e rij: Ids Klomp, Koos van Dijk en Feike Hibma.

 

Schoolfoto uit ??: >>>1…,…2…,…3…., Geeske Keuning Wie weet meer namen en het jaartal . Wie O Wie weet meer. reactie naar franstolsma@ziggo.nl

 

Schoolfoto uit 1960-1961, met op de achterste rij: vr KLaassen, meester Klaassen, Gerda van der Berg, Douwe Hibma, Jappie Lanting, Akke van Dijk, Jannie Donkervoort, Laas Bonnema, vr J Lanting, vr Hibma, vr Laanstra, P Laanstra, Jelle Leijenaar, vr Leijenaar. 2e rij: Jippe Holwerda, Sjoke Hibma, Peekje Jellema, Teatske Lanting, Henny Groen, Hielke Merkus, Bas Slager, Durk Hibma, Wietske Bruinsma, Jelle Reen, Steffen Koopmans en Tietsje Hibma. 3e rij: Simke de Vries, Ane Lanting, Jappie de Vries, Jelle Merkus, Wout Merkus, Sjoerd Punter, Klaas de Vries, Hottie van de Brug, Ester de Boer, Jan Leijenaar, Andries Hibma, Jorrit Plantinga, Geertje Bulthuis, Joris Terpstra, Paul Donkervoort, Maarten Bruinsma. 4e rij: Houkje Bruinsma, Romke Leijenaar, Douwina Bulthuis, Hermien van de Brug, Ypie Huitema, Mellina Huitema, Minke de Vries, Elleke Lanting, Sietske Merkus, Janke Bulthuis, Arjen Gerlofs, Folkert Gerlofs, Abe Reitsma, Truus Donkervoort, Margje de Groot en Kartrientje van de Berg, Voor fouten of aanvulling graag malen naar franstolsma@ziggo.nl Bvd

 

Schoolreisje 1960 ; Hennie Groen Elleke, Teatske Lanting en Hotty van der Brug.

 

Foto uit 1964: Tjeerd, Hotty en Annie van de Brug.

 

 

Schoolfoto uit 1959-1960 achterste rij : Jappie Lanting, meester Klaassen, vr J Leijenaar, Pieter van Dijk, J Hibma, vr J Lanting, vr Hibma, vr Koopmans en vr Klaassen. Daarvoor: Durk Hibma, vr R v Dijk, Geertje de Vries, Durkje van der Berg, Wiebe Plantinga, Jappie Reen, Piet Koopmans, juf Eringa en Jan Hibma Daarvoor: Minke de Vries, Hennie Groen, Hottie van de Brug, Maarten Bruinsma, Teatske Lanting, Ruurd Huitema, Annie van de Brug, Geppie Koopmans, Wout Merkus, Willie Terpstra Daarvoor: Koos van Dijk, Sjoke Hibma, Peter Boersma, Laas Bonnema, Hielke Merkus, Paul Donkervoort, Peekje Jellema, Jelle Reen, Jappie de Vries, Gerda van der Berg, Feike Hibma.Voorste rij: Geertje Bulthuis, Jelle Merkus, Simke de Vries, Joris Terpstra, Andries Hibma, Sjoerd Punter, Folkert Gerlofs, Bas Slager, Sietske Merkus, Elleke Lanting, Romke Leijenaar, Mellina Huitema, Hermien van de Brug, Jan Leijenaar, en Willie Bruinsma.

 

Foto uit 1958 ,Wout en Hielke Merkus
Schoolfoto uit 1967: maar we weten de namen niet. Wie weet het.Graag even mailen naar: franstolsma@ziggo.nl B v d

 

Schoolfoto van 24-10-1967 bij het afscheid van meester Klaassen.
Afscheid van meester Klaassen op 24-10-1967.
Hier bij het afscheid van meester Klaassen op 24-10-1967.
Feest bij het afscheid van meester Klaassen op 24-10-1967
Na 31 jaar afscheid van meester Klaassen 1967
Schoolreisje 1967 met : Pappie Lanting, Jettie Albada,Piet Hofman, Egbert de Boer, Tjerk Dotinga, Bettie en Piet van der Woude, meester Dronkers en vr Dronkers.

 

 

Schoolfoto uit 1969, met op de achterste rij: Jan Nauta, Jappie Lanting, Jetie Albada, Ypie Huitema, meester Dronkers, Hein Koopmans, Jan Hofman, Douwe Hofman, Jan Jelle Hibma, vr Hofman, vr Nauta en Jetsje Pruiksma. Daarvoor: Ingrit Heins, Pietsje van der Werf, Hotske Stoffelsma en Douwe Leijenaar. Zittend: Minke van Es, Jouke van Es, Wouter Hofman, Tjerk Dotinga en Alie de Boer. Voorste rij: ….1…,….2…, Wiebe Reen, Egbert de Boer, Fetsje Leijenaar, Grietje Nauta, Marieke Koopmans, Minke Hylkema, Gretha Bijlsma, Betty van der Woude, Froukje van der Woude, Marije de Boer, Zussie van der Woude, Anneke Terpstra, Anja Bijlsma, Jelle Nauta, Pieter van der Woude, Tjitse Punter, Riens Plantinga en Peter Heins.
Schoolfoto uit 1970-1971, met op de achterste rij: meester Dronkers, Symen Albada, meester Bob Pruiksma, Sjoerd Hibma, Albert Groen, Jorrit Plantinga, Baukje de Vries, Hotske Stoffelsma. 2e rij: Grietje Nauta, Bettie van der Woude, Jelle Nauta, Pieter van der Woude, Anneke Terpstra, Tjerk Dotinga, Wouter Hofman, Peter Heins, Minke van Es, Marieke Koopmans,Tytsje Hibma, Alie de Boer, Yolande Heins. 3e rij: Douwe Leijenaar, Pietsje van der Werf, Ingrit Heins, Hein Koopmans, Johannes Hofman, Jelte Postma?, Jan Jelle Holverda, Jan Hofman. 4e rij: Marije de Boer, Jouke van Es, Trinus Postma,Egbert de Boer, Hains de Vries, Gretha Bijlsma, Wiebe Reen, Minke Hielkema, Zussie van der Woude, Froukje van der Woude, Rinus Hofman en Fetsje Leijenaar.

 

 

 

 

 

Schoolfoto uit 1971: Achterste rij meester Dronkers en meester Mosselman. Daarvoor: Peter Heins, Tjerk Dotinga, Jelle Nauta, Wiebe Reen, Hains de Vries, Sonja Bijlsma, Anja Bijlsma, Anneke Terpstra, Pietsje Tjeerdsma, Yolande Heins, Marieke Koopmans, Alie- Marije de Boer, Minke Hielkema. Daarvoor: Jouke Hielkema, Ype Dotinga, Halbe de Boer, Baukje de Vries, Anita Albada, Fetsje Leijenaar, Sjoukje Hielkema, Anna van der Werf, Marisa Heins, Grietje Nauta, Tjitske van Berkum, Marije-Alie de Boer Zittend: Bennie Nauta, Klaas Visser, Egbert de Boer, Rients Plantinga, Jan- Hendrik Kroes, Pieter en Martin Reen, Stoffel Stoffelsma en Tjerk Nauta.
Schoolfoto 1973, met op de achterste rij: Meester Mosselman, Tjerk Nauta, Pieter Reen, Riens Plantinga, Hains de Vries, Anja Bijlsma, Pietsje Tjeerdsma, Minke Hielkema, Jan Hendrik Kroes, Wiebe Reen en meester G Vos. 2e Rij: Jouke Hielkema, Marisa Heins, Sjoukje Hielkema, Anita Albada, Grietje Nauta, Fetsje Leijenaar, Yolanda van der Berg, Harrie Lautenbach, Egbert de Boer.3e rij: Bennie Nauta, Baukje de Vries, Pyke Kroes, Anna van der Werf, Ype Dotinga, Halbe de Boer, Tjitte de Jager, Atze de Vries, Piet Nauta. Voor: Grietje Reen, Fokke de Boer, Jan-Teunis van Berkum, Wian de Vries, Koos Bijlsma, Tjitske van Berkum, Martin Reen en Tjomme Wietsma.

 

Meester Mosselman met de kinderen op het schoolplein. Het schoolhuis op de achtergrond.
De laatste dag op de Emmaschool, op weg naar Dûbbelspân. 31-03-1976

 

Gerrit Vos hier voorop, naar de nieuwe school. 31-03-1976

 

Jorrit van der wal zet de kinderen netjes in de rij.

 

In optocht bij de nieuwe school.
De opening bij het nieuwe school gebouw. 31-03-1976

 

Wat een folk.