Gezellige middag op 18 januari 2020

Gesellige middei
Ald Boazum

Op sneon 18 jannewaris hâlde wij in gesellige middei.
It is fan 14.00 oant 18.00 oere yn :
De Boazumer Mjitte oan de Waltawei Boazum.
Dizze middei wurdt organisearre troch de Kommisje Ald Boazum.
Der is in protte te sjen en te fertellen oer it Boazum fan eartiids,
troch middel fan foto’s, âlde bylden en ferhalen fan âld Boazumers.
De tagong is fergees, en der stiet fansels in bakje kofje as tee klear.

We wolle graach witte hoefolle der komme, Lit it us witte fia de mail:
Frans: franstolsma@ziggo.nl: Hessel: hjazzel@gmail.com as Teatske: teatskelanting@hotmail.com.

De werkgroep Âld Boazum in het nieuws

Frans Tolsma toont de nieuwe aanwinsten