Juli de hooimaand

Juli is de hooimaand,  en augustus de oogstmaand. Dit zijn oude benamingen van deze maanden.

Toepasselijk

 

Germ Jaap en Aafke Wieringa oan de thee.

 

Harm Lautenbach meane mei de seine hjir bij t spoor. Boazum op de eftergrûn.

 

Mechiel Looyenga yn it ûngetiid.
Mechiel en Jan Looyenga. foto 1951

 

Marten Hylkema en Pier Wijnia meane bij de Beatrixboskjes.

 

Familie Hylkema yn t hea.
Pieter v Dijk op Makkum foto 1955
Akke v Dijk 1955

 

Pieter van Dijk swylje nest de pleats van Piet Bakker.

 

Familie Pieter van Dijk yn t hea.

 

Pieter en Tjibbe van Dijk

 

Auke Stoffelsma meane.

 

Douwe de Vries foto 1982

 

Ale Breeuwsma en Jan Keuning yn it hea hjir op Makkum.
Willem Sloot, Wierd en Sape Miedema rest onbekend foto 1950

 

Yme van der Valk yn t hea op e Hegedijk.

 

Yme v/d Valk. Hjir is no de nijbouw.

 

Yme v/d Valk

 

Fam Douwe Hofman fan de Sylsterdyk. 1952

 

 

Halbe Huitema, Harm Lautenbach, Ruurd Huitema op de wein Mellina  Huitema foto 1970

 

Herre van der Werf yn t hea.

 

Herre van der Werf .

 

Herre van der Werf op e trekker.

 

Pleats Tjitte de Wolf fan de Yndyk. foto 1964

 

Pleats Hendrik de Vries .Klaaiterp, arbeider ut Grinslân yn t hea. 1950