Kaatsen in Boazum, Deel 2

De geschiedenis van het Kaatsen  

In Boazum

 

Dit is het tweede deel over de de geschiedenis van het Kaatsen in Boazum. Het gaat nog over de actuele gebeurtenissen. Je vindt hier de hoofdstukken met foto’s van het kaatsen in het dorp en enkele van kaatsactiviteiten buiten het dorp.
Natuurlijk staat het al gepubliceerde hoofdstuk over de nieuwe gebouwen bij het kaatsveld hier ook bij.

Voorwoord
Hoofdstuk 17: activiteiten buiten Boazum
Hoofdstuk 18: Enkele foto’s uit de laatste 30 jaar
Hoofdstuk 19: De verbouw van het kaatshok

Voorwoord

De geschiedenis van het Kaatsen in Boazum gaat enkele eeuwen terug. Het oudste signaal van Kaatsen in Boazum voert ons naar 1677.
Een respectabele tijd terug. De meeste informatie gaat overigens niet zover terug. Er is wel het een en ander over dit onderwerp te vertellen.

Uit de berichtgeving uit de kranten in de 19e eeuw mogen we veronderstellen dat het kaatsen in die tijd ook in Boazum werd beoefend. Zij het niet met een vereniging als basis, voor zover nu bekend. Misschien werd er alleen gekaatst als de kroegbaas een wedstrijd organiseerde. Zo karig zal het toch hoop ik, niet zijn geweest in Bozum.
In de 20e eeuw zijn achtereenvolgens drie kaatsverenigingen actief geweest. Vanaf 1899 de Kaatsvereniging Bozum, vanaf 1930 de kaatsvereniging ‘Lyts Begjin’ en vanaf 1965 de huidige kaatsvereniging ‘Boazum 1965’. Het kaatsen in Boazum was de vorige eeuw een kwestie van vallen en opstaan. Zeker in het begin van de eeuw. Tijdens de periode dat de Kaats vereniging Bozum bestond, werd verschillende keren het lidmaatschap van de NKB, toen nog: de Nederlandse Kaats Bond, opgezegd en werd weer lid geworden. Ook doordat de Kaats vereniging tot twee keer toe als de spreekwoordelijke oude soldaat, langzaam in de mist verdween, mogen we hier wel spreken van een jojo-effect. Gelukkig heeft de laatste Kaats vereniging het beter ingericht: die bestaat al bijna net zo lang als de twee vorige bij elkaar!
Hoe het kwam dat de beide vorige kaatsverenigingen het elk ongeveer 30 jaar volhielden, wordt niet duidelijk.
– Van de eerste kaatsvereniging ‘Bozum’ is bijna geen informatie overgeleverd., c.q. bij ons bekend. Slechts een toevallig berichtje in het boek ‘Brekizers fan de foarútgong’ van Philippus Breuker en enkele krantenberichtjes.
– Van ‘Lyts Begjin’ is van de eerste 10 à 15 jaar de boekhouding bewaard gebleven, inclusief jaarlijkse betaallijsten tot en met 1949. Deze zijn nu opeens belangrijk, omdat de leden er met name genoemd worden. Onregelmatig vonden we uitnodigingen voor de (na-)jaarvergadering. De bezetting van het bestuur werd nergens bijgehouden. Vergaderverslagen zijn er ook niet. Tot en met 1955 zijn nog rekeningetjes voor de jaarrekening bewaard gebleven. Daaruit mag je concluderen dat de vereniging tot ongeveer 1955 nog behoorlijk functioneerde.Verder vonden we informatie in “De Krant van Toen”, allerlei advertenties en mededelingen over het Kaatsen in Boazum. En we kregen de beschikking over de documentatie in het archief van de KNKB in Franeker, met dank aan Germ Gjaltema.
– Voor de kaats vereniging ‘Boazum’ hebben we mogen putten uit de notulenboeken van 1965 – 1996 Voor de opening van het sportveld uit verslagen in de Doarpsskille. We kregen foto’s van de Kaats vereniging, Franke Groen en we konden foto’s uit de documentatie van de werkgroep halen.

We danken ook iedereen die hier niet genoemd is en wel informatie heeft verschaft

Tot nog toe is er zoveel informatie verzameld dat het veel te veel is geworden om in een keer te publiceren. Vandaar dat de werkgroep ‘Ald Boazum’ ervoor heeft gekozen om dit onderwerp als een feuilleton, in hoofdstukken te publiceren. We beginnen actueel bij de laatste jaren en zetten langzaam maar zeker steeds weer een nieuw (en ouder) onderwerp op deze pagina. Zo groeit het verhaal langzaam maar zeker van vandaag de dag naar vroeger eeuwen.

Veel plezier met deze feuilleton.
De werkgroep, Hessel Fluitman, Teatske Lanting en Frans Tolsma.

Hoofdstuk 17: activiteiten buiten Boazum

Juni 1995 veroverde een kleindochter van Pieter Bakker, Fokje Siderius, links op de foto, in Stiens de eerste prijs tijdens een kaatswedstrijd voor schoolmeisjes (Foto: Kaatsmuseum)
De winnaressen van de eerste prijs op de Schoolmeisjes d.e.l.-kaatswedstrijd in 1994 te Berlikum. V.l.n.r.: Lipkje Adema (Bozum), Marlies Rob (Berlikum) en Femke Akke Dijkstra (Oude Bildtzijl).
Zangeres Doete Stenekes uit Bozum zingt het Fries volkslied met begeleiding van het plaatselijke muziekkorps voor aanvang van de finale op de Freulepartij in 2008 te Wommels.
Een foto genomen tijdens het Nederlands Kampioenschap voor Senioren in 2013 te Franeker. De keurmeester is Klaas Zantema.

Hoofdstuk  18  Foto’s uit de laatse 30 jaren

Zo nu en dan werden er foto’s gemaakt bij het kaatsen en komen er berichten in de krant over Boazumers die bij het kaatsen prijzen wonnen. Volgen hier enkele foto’s.

De winnaars van een Ledenkaatspartij in 1990: Pieter Bakker, Eelke Faber en Jappie Noordenbos.
De winnaars van een Ledenkaatspartij in 1992: Jelle Merkus, Jappie Lanting en Anne Kampstra
In 1992 kaatsten er drie generaties uit een familie op het Boazumer kaatsveld en alle drie in hun klasse in de kransen. Vader Pieter Bakker (68 jaar) won in de B-klasse; zoon Klaas Bakker (41 jaar) behaalde de overwinning in de A-klasse en kleinzoon Pieter Bakker (13 jaar) zegevierde in de klasse van de schoolkinderen.

 

De Kaatsvereniging werd ook gesponsord. Op de Shirts is duidelijk “Café Boazumer Mjitte” te lezen.

 

 

En zo zijn er nog veel meer actuele foto’s van het Kaatsen in Boazum. Die zijn terug te vinden op de Facebook pagina van de ‘Kaatsvereniging Boazum’ en  van het ‘Nachtkaatsen in Boazum’.

Hoofdstuk 19
De verbouw van het kaatshok

De bouwplaats, met het oude kleedhok nog in de oorspronkelijke toestand

De Kaatsvereninging kreeg van de KNKB geen kaatswedstrijd meer, als er geen goede kleed- en douchegelegenheid was. Daarom gaf het bestuur opdracht aan de firma Andries Andree om  een nieuw kleedgebouw te bouwen. En zo geschiedde.

De originele plank, welke bij de opening van de kleedgelegenheid door Doarpsmienskip geschonken werd

 

Het nieuwe kleedhok in aanbouw

 

Voorheen kleed- en berghok, nu de kantine, met het logo van de kaats vereniging en de nieuwe naam.

 

Het spiksplinternieuwe kleedgebouw, met de haken voor de kransen in de muur.