Kaatsen in Boazum. Hoofdstuk 7, De start van ‘Lyts Begjin’

Hoofdstuk 7
De Kaatsvereniging ‘Lyts Begjin –  de oprichting

Na de zomer van 1930 bleek er na het verdwijnen van de Kaatsclub ‘Bozum’ in de jaren ’20, toch weer belangstelling te bestaan voor een kaatsclub. In september dat jaar werd er een kaatswedstrijd georganiseerd, als opmaat naar de nieuwe vereniging ‘Lyts Begjin. Daar deden twintig kaatsers aan mee.
Deze vereniging heeft bestaan vanaf 1930 tot ongeveer 1960. Uit een brief van Hein Lammerts Hilarides, gedateerd 7-9-1954, weten we dat deze kaatsvereniging op 18 september 1930 opgericht zal zijn. In ieder geval op die datum begint volgens Hilarides het archief. Lidmaatschap van de N.K.B. volgde in 1932. Verder blijkt uit de papieren dat er bestuurlijk nogal informeel gewerkt werd.
Er werd gekaatst op het Pastorie land, dat is het Pôltsje in de hoek van de huidige Waltawei en de Dokter Miedemastrjitte.
Nergens is echt terug te vinden wie er in het bestuur zat. Dat blijkt alleen uit handtekeningen en bijvoorbeeld de kattenbelletjes van de secretaris. Voorzitters werden nagenoeg niet genoemd, Hein Lammerts Hilarides was de secretaris vanaf het begin tot in ieder geval 1954. Slager Willem van Dijk was penningmeester, van 1930 tot ver in de tweede wereldoorlog, dan komt in 1946 de naam Pool als penningmeester tevoorschijn. L. Beeksma is aftredend in 1943, blijkt uit de uitnodiging voor de jaarvergadering. Uit het tellingsbriefje van 1944, blijkt Hilarides de meeste stemmen te hebben (6). Verder hebben M. Meindersma (4) S. Sijtstra (5) en Willem van Dijk (4) stemmen gekregen. Maar wie er in het bestuur komt, blijft in de lucht hangen. Kortom, Het bestuur zorgde dat er gekaatst kon worden en de leden koppelden blijkbaar niet echt veel belang aan het bestuurslidmaatschap.

Secretaris Hein Lammerts Hilarides op ±75-jarige leeftijd.

In 1930 werd er ook nog wel voor die tijd gekaatst, getuige de aankondiging van deze Kermis in Boazum: Donderdag 21 augustus werd er gekaatst.

Aankondiging van de Kermis in Bozum, met onder andere een grote kaatspartij voor de Bozumers. Dat zal op 21 augustus 1930 zijn geweest.

De leden van de Vereniging.
In het archief van Frans vonden we een oud schoolschrift, waarin Willem van Dijk zijn financiële administratie bijhield over een jaar of 10. Uit de eenvoudige boekhouding konden we het een en ander over de geschiedenis van de club opmaken. Een fors aantal bladzijden werd ingenomen door de lijsrten met de jaarlijkse betaling door de leden. Nu is dit schrift een kostelijk historisch document geworden.
De contributielijst die begin 1931 werd opgemaakt, liet zien dat er wel degelijk belangstelling was: al met al betaalden 56 inwoners contributie of donateursgeld. De contributie bestond uit f 1,-. De meesten betaalden dat ook, maar een aantal betaalden f 1,50 en een enkele nog meer. Zo betaalden veel middenstanders f 1,50 en enkele ‘pommerant’ zelfs nog meer: Zo betaalden Hein Hilarides als penningmeester en Dominee Abraham Kabel f2,50. Meester Sake Sijtstra f3,- en Dokter Miedema zelfs f10,-. Hij was begin dat jaar nèt als dokter binnengekomen. Lang niet alle betalende leden kaatsten mee, integendeel, dat stond blijkbaar los van de donateurslijst. De mensen die de 28e september mee kaatsten, 20 personen, legden f 0,35 per persoon in. Van die f 7,- werd voor f4,15 aan prijzen gekocht en zo kon de club in 1931 haar eerste seizoen beginnen met een batig saldo van f2,85.
In de bijlage volgt de ledenlijst van 1930, eigenlijk de lijsten van betalingen uit het boekhoudschriftje van penningmeester Willem van Dijk en de bewaarde losse lijsten. Daarop vinden we vele bekende namen. Eentje is wel wat bijzonder: Dokter Miedema. Deze kwam maart 1930 in Bozum te wonen en vinden we datzelfde jaar dus meteen op de ledenlijst. Het aardige is dat er meer lijsten van betaling in het schrift staan. Aan de hand van de betalingen kun je zien in welke jaren de leden lid van de vereniging waren. Hier volgt de alfabetische namenlijst van 1930 met daarachter de periode dat ze lid van de vereniging waren:

De alfabetisch geordende namenlijst van de leden uit 1930, met de periode dat ze lid waren:
Bakker, Douwe 1930 – 1938
Beeksma, Albert 1930 – 1949
Beeksma, Pier 1930 – 1936
Berg, Piet van de 1930 – 1949
Bergsma, Evert 1930 – 1942
Bijlsma, Albert 1930
Boer, K. de 1930 – 1933
Boer, Rintje de 1930 – 1931
Bos, Bonne 1930 – 1931
Boschgra, H. 1930 – 1931
Brandsma, Thomas 1930 – 1932
Cuperus, Gerrit 1930 – 1949
Cuperus, Lolke 1930 – 1949
Dijk, Reinder van 1930 – 1949
Dijk, Willem van 1930 – 1949
Dijkstra, Cornelis 1930 – 1949
Dijkstra, Hessel 1930 – 1932
Dijkstra, Sjoerd 1930 – 1933, 1937
Ferwerda, Thomas 1930 – 1932
Halbersma, S. 1930 – 1932
Hilarides, Hein 1930 – 1945
Hilarides, Hessel 1930 – 1938
Hofman, Feite 1930 – 1949
Hoitenga, Nanne 1930 – 1937, 1939 – 1940, 1945 – 1948
Holster, Piet 1930 – 1945
Jellema, Dirk 1930 – 1935, 1949
Kabel, ds. Abraham 1930 – 1933
Lanting, Frans 1930 – 1931
Lanting, Sake 1930 – 1942
Lok, C. 1930 – 1931, 1935 – 1948
Miedema, Dokter Klaas 1930 – 1949
Nauta, Meindert 1930 – 1933
Plat, Piet 1930 – 1933, 1937 – 1938
Plat, R. 1930
Posthumus, Jan 1930 – 1948
Posthumus, Piet 1930
Reitsma, Reinder 1930 – 1933, 1936 – 1937, 1945 – 1948
Riemersma, Dirk 1930
Riemersma, Piet 1930, 1932
Roorda, Jaap 1930 – 1932, 1935
Schaaf, C. Van der 1930 – 1933
Schaafsma, Albert 1930 – 1947
Schaafsma, Marten 1930 – 1949
Schuurmans, Hielke 1930 – 1931
Semplonius, Frans 1930 – 1936
Semplonius, Hans 1930 – 1945, 1948 – 1949
Sijtstra Meester Sake 1930 – 1936, 1938 – 1949
Spiekstra, W. 1930
Stralen, J. van 1930 – 1940
Vegt, Sjoerd Van der 1930 – 1931
Vries, Ate De 1930 – 1949
Waard, Hendrik de 1930 – 1942
Waard, Jan de 1930 – 1949
Wieringa, Germ 1930 – 1949
Wiersma, Hein 1930 – 1945
Zwarteveen, Karst 1930 – 1945

In totaal waren dit 56 leden. Veel namen hebben nog steeds een bekende klank in het dorp. Zoals Dokter Miedema, Meester Sijtsma en een enkele ‘pommerant’: Lolke Cuperus, Hein Hilarides en Ds. Abraham Kabel. Willem van Dijk, de penningmeester zelf, Jan de Waard en Gerrit Cuperus.
Bij elkaar brachten de nieuwe leden het startkapitaal voor de vereniging op fl. 84,25.
In totaal zijn er in die krap twintig jaar 139 betalende leden geweest. Jaarlijks schommelt het aantal leden tussen de 45 en de 57 leden. Een stabiele hoeveelheid. Het is een bewijs dat de club in die periode levensvatbaar is geweest.