Klaas Sijbesma – Winkelman diel 1

Klaas Sijbesma
Winkelman, monsternimmer, kloklieder, koster fan de Gerifformearde Tsjerke, bestjoer âlden fan dagen reiskes. Fan alles hie er by it ein. Ek syn frou Hinke stipe him yn alles, mar hie der njonken ek noch in protte taken, pasten in noedlike tiden op de bern fan de buorlju, sa as fan der Brug. Se koe ek goed dichtsje en makke alle puzzels fan de Ljouwerter Krante.

Fan Klaas witte we krekt wat mear. Hij is yn 1913 bêrne, en wie nei Albert de twadde soan fan Durk en Sjoerdsje Sijbesma. De âldste Albert, hat jierren in Dearsum wenne.

 

geboorteakte Klaas Sijbesma 1913

Klaas is bêrne yn it hûs fan pân de Waltawei 4 ( no Drapers). Klaas hat syn jongensjierren trochbrocht , diels op it Amelân en in pear jier letter ferhúse nei de Kamp. No it hûs fan Jan en Janke Scholtanus. Hij wie noch mar 2 jier, doe’t syn eigen mem ferstoar. In jier letter troude syn heit op e nij mei Jeltje Agema. Klaas krige doe noch in suske Geeske en 3 broerkes ( Rients Reitse en Koop). De leste wiene twillingbroers.

We hiene net safolle foto’s fan Klaas út syn jongejierren, ( troch de brân fansels ) , mar troch in omkesizzer fan Klaas ( Durk Sijbesma, soan fan Klaas syn broer Rients ) binne der in pear wike ferlien hiel wat foto’s fan de famylje Sijbesma opdûkt.  en ek dizze fan de heit Durk Sijbesma, frou Jeltje, en de bêrn

Klaas stiet rjochts boppe.

 

de skoallefoto fan de Emma Skoalle ut 1923. Klaas wie doe 10 jier. Klaas syn broer Albert, sus Geeske en jongere broer Rients steane ek op dizze foto.

Schoolfoto uit 1923, deze foto is genomen ter gelegenheid van het 25 jarig regerings jubileum van Koningin Wilhelmina. Op de achterste rij: Tiete Breeuwsma, Froukje Rusticus, Atje Giliam, Johanna Frankena, Jetske Posthumus, Wietske Posthumus en Pietje Zwart. Daarvoor: Anton Visser, Johan van der Valk, Sjoerd Breeuwsma, Sietse Bouma, Mink Jellema, Sjabe Bakker, Albert Sybesma en Marten Wagenaar. op de rij daarvoor: Trijntje Giliam, Tjerkje van der Valk, Geeske Sybesma, Riens Zwart, Klaas Sybesma, Johannes Bouma en Alle Breeuwsma. Vooraan zitten nog: Rients Sybesma en Douwe Jellema Wie heeft nog een originele foto voor Aldboazum. reactie naar franstolsma@ziggo.nl.

Klaas hie al jong yn de gaten dat er jild op it kleed komme moast, en as jonge wie der al warber mei boadskippen fuort te bringen foar Jelle en Aukje Jaarsma, dy’t in winkeltsje hiene oan it Altaplein. Letter soe der op syn 16e in eigen winkel begjinne yn it hús fan heit en mem. . Op syn 25e troude er mei Hinke, en kaam er in hús frij oan de Tryntsjebuorren( No part fan de wenning fan Bub en Ester van Baarle.

 

links it hûs fan no Jan Scholtanus, der’t Klaas Sijbesma syn jongens en feintejierren trochbrocht hat.

Klaas wie ek lid fan de Gerifformearde Jongfeinteferiening Us Heit te Boazum. Der is lokkich ek noch in foto fan.

foto fan 1929. de measte nammen seit ús net safolle, mar 3e fan links boppeste rige is Sipke Plat , bakker fan Boazum, 5e fan  links is Klaas Sijbesma. Foarste rige links Johannes Bijlsma, de broer fan Kobus Bijlsma, 4e fan links Arjen de Boer de foarsitter, dernjonken Piet Plat ek bakker, en Thomas Ferwerda, de soan fan Jelle en Aaltsje.

Sa no en dan kom je wer ris wat tsjin, o.a. dat Klaas yn syn jonge jierren ek al oan reklame die, sa as dizze nijjiersadfertinsje yn it Friesch Dagblad fan 1933. Dat wie dus nog foar syn trouwen.

 

 

 

 

 

trouakte fan Klaas Sijbesma en Hinke Kuperus

 

 

 

 

de adfertinsje mei de oankundiging . 1938

 

Klaas en Hinke yn 1938. Se binne yn Maart trout, dus harren trouwfoto???

 

En doe kaam yn 1943 it pân frij op de Havens 1 ( der’t Andries en Richt no wenje). Tegearre runden se de winkel. Hinke op de Havens, en Klaas wie alle dagen únderweis met de fiets mei boadskippen. Moarns gie er dan earst te meunsternimmen, en dat hat er mear as 50 jier dyn.

it hûs oan de Havens , mei de Spar reklame. foto fan 1953

Hinke hie dan ek faaks in faam yn it wurk, o.a. Boukje van Dijk-Epema, Tjitske Noordenbos-Stienstra. Der sil grif wol mear west ha.
Sa ha se ek jierren it postkantoor hân.
Oer it monsternimmen komt in apart diel. We sille it no ha oer harren winkel en oare bezigheden.

Fan de jonge jierren fan Klaas en Hinke binne der gjin foto’s, miskien dat der noch wat rûnsweeft bij de famylje. Mar troch de brân is der in protte ferlern gien.

dizze foto is makke bij it hûs fan doe Pieter van Dijk. No wennet de famylje Folkertsma hjir.

Klaas Sijbesma hat altyd alles op de fyts dien.  Eerst brocht er de klanten de boekjes, dan koene de minsken har boadskippen deryn skriuwe, en naam se dan wer mei nei de winkel. Tegearre mei Hinke makken se de  boel klear en Klaas gong op e nij mei de fyts dy kant út.

 

 

 

 

mei tank oan it Friesch Dagblad 1976.

 

Dit is in bledside  fan in winkelboek fan Klaas Sijbesma, út 1938, dizze boeken binne wat oantaast troch de brân, mar it sjocht  der noch goed út.  In stikje boekhâlding. Hinke krige in f.10,00 húshâldjild.

 

moai no

 

ik tink dat dit út 1970 is. sjoch efkes nei de prizen.

 

 

 

de slimme brân yn 1973. Alles wie fuort.

Alles wie ferlern gien. Mar Klaas en Hinke gongen troch, earst tydlik op de Tryntsjebuorren, en nei de bouw fan it nije pand, wer op de Havens. Spitich dat it net echt yn de alde stijl herbout is, mar miskien koe dat doe net oars.  Klaas en syn frou ha der noch in pear jier oan e gong west, mar doe wie it ek dien mei de winkel. Klaas hie noch genoch bij it ein, en Hinke puzzelde en dichte der  op los.

 

op de foto mei it krante berjocht bij it raam

Yn 1978 wiene se 40 jier trout.

de kaart

ein januari 2024 krigen we út de neilittenskip fan fam Zwaga en  Miedema in doaske mei speldsjes, der sieten ek wat fan de SPAR bij

de speldjes 50er 60er jierren

noch in foto fan Klaas en Hinke Sijbesma mei frou Hoitenga op de Havens 80er jierren

op de Havens. Gjin idee wat se bij it ein hiene

Klaas wie altyd al kloklieder bij rou en troutsjinsten, mar gong doe ek bij it klokliedersgilde yn 1980. En alles die der mei soarch. Hij fersliepte him nea.

Ek it kosterskip fan de Gerifformearde Tsjerke ha se altyd mei nocht dien,  en wol sa goed, dat de lettere kosters der mar om tinke koene, want Hinke seach alles.

Handje contantje!!!

 

Klaas siet ek in ferskate bestoeren, en Hinke hie har frouljusferiening.  Klaas siet o.a. ek yn it bestjoer, dat de âlden fn dagen reiskes regele. Hjir is noch in moaie foto fan, dy hawwe we alles earder sjen litten.

 

 

 

 

foto fan 1963, Bokke Reitsma, Dieuwke de Vries, Tjitze Dijkstra, Tiete Breeuwsma, Klaas Sijbesma, en dokter K.  Miedema. En de kofje f. 0,35 .

Doe’t Klaas net mear yn it bestjoer siet mocht er sels mei de 55+ reiskes mei.

1993 reiske, mei Jappie Noordenbos, Steffen Koopmans
1994 yn de bus.

Tegearre ha se noch in wat moaie jierren, oan’t Hinke yn 1991 stoar en Klaas noch 12 jier allinnich fierder moast.  Der is altyd goed op Klaas past, o.a. troch Anneke van der Meer, en ek troch Siemen van Dijk.

Troch de famylje makke, se tinke de lêste foto fan Klaas, doe’t er noch moannen yn de Ielannen west hat. Syn sicht wie doe al tige min.

 

Dit wie it libbensferhaal fan Klaas Sijbesma. 1913-2003.

it  2e ferhaal oer syn  monsternimmen folget letter.

Mei tank oan de LC, Wijd en Zijd, familie van Dijk,  fam. Durk Sijbesma, Anneke van der Meer-Sloot en Frans Tolsma.