Toanielferiening Harmonie yn Boazum fiert 125-jierrich bestean mei jubileumfeest

‘It giet om gesellichheid. Nei de repetysjes net daliks nei hûs’

Boazum – ,,De belangrykste funksje fan de toanielferiening is der foar te soargjen dat de minsken in moaie jûn hawwe. It is in jûntsje út. Earst toaniel en dan muzyk.” Oan it wurd is Germ Stekenes. Hy is foarsitter fan de toanielferiening Harmonie yn Boazum. De Boazumer toanielferiening jubilearret. It is 125 jier lyn, dat de Harmonie oprjochte waard. Kommende sneon is de jubileumfiering.

Lees verderToanielferiening Harmonie yn Boazum fiert 125-jierrich bestean mei jubileumfeest