Oantinkens oan Leense Wagenaar.

Oantinkens oan de famylje Wagenaar. Drok dwaande mei wer wat nije items foar ús website AldBoazum kom je dan samar wer wat tsjin wat ús nijsgjirrich makket. It stik yn de Ljouwerter Krante fan 23 november fan Minny Eijzenga-Wagenaar, oer harren reis yn de hongerwinter fan 44-45. Dat wie fan Schiedam nei Boazum nei pake … Lees verder