Simmer 2000

Simmer 2000

In pear jier foar it jier 2000 waard der in kommisje oprjochte dy’t o.a. bestie út Griet van Duinen en Henk Kroes. It wie it doel om in grutte Friezen reünie te organisearjen mei allegearre festiviteiten, mei in grutte iepening op it Wilhelminaplein fan Ljouwert. De grutte Simmer 2000 konserten, Friezen reünies yn ferskate doarpen en de earste Slachtemarathon wie ek in feit. Boazum hat har dermei goed op de kaart setten.  It wie in grut sukses. Net yn it lêste plak troch al dy warbere meiwurkers út Boazum. Wiken lang wie men yn it spier om de organisaasje rûn te krijen. 1 juli wie de grutte iepening yn Ljouwert. Foarsitter Henk Kroes iepene de dei, mei in wolkom oan Keninginne Beatrix en de Kommisaris fan Fryslan Ed Nijpels.

Iepening op it Wilhelminaplein mei de foarsitter Henk Kroes. Rjochts de Keninginne en Ed Nijpels

 

Ut namme fan Doarpsmienskip wiene oanwêzich Annie de Boer en Teatske Lanting

 

Maaike Schuurmans, Siep van der Ploeg, Piter Wilkens en Rients Gratema

 

De slachtemarathon yn Boazum.

De eerste wedstrijd lopers.

 

 

En de eerste opgave.

 

 

Het tempo lag hoog.

 

Franke Groen hier nog vrij fit in de wedstrijd.

 

Hier bij de EHBO post.

 

De poort.

 

De râm.

 

Wieger en Gretha Boonstra gastheer en gastvrouw.

 

Leuk berichtje.

 

De catering vlnr Annie de Boer, Grietsje vd Wal, Jappie Lanting, Henny Tolsma, Marja Boonstra en Wimke Tjeerdsma.

 

Gezellig druk.Vooraan staan Pietsje vd Wal en Teatske Lanting.

 

vlnr : Dieuwke de Vries, Hinke Koopmans, Zus Hoitenga, Tjitske Scholtanus, Roelofke Groen, vr Huitema, Baukje v Dijk, Janke Lanting, daarvoor Henk Kroes.

 

vlnr : Hil vd Wal, Ine Hardenberg, Zus Hoitenga, Tjitske Scholtanus en Roelofke Groen.

 

Gezellig druk.

 

Wout Merkus, Frans Tolsma en Janke Lanting.
Wout mei syn nije shirt.

 

Herre Atsma liep ook mee.

 

Wout en Jelle Merkus .

 

vlnr : Durk Schuurmans, …?…, Hil vd Wal, vr Smit, Dieuwke de Vries, Hinke  Koopmans en Zus Hoitenga.

 

2e rij Marja Boonstra, en Jan Koopmans met zijn vrouw.

 

Jelle en Wout Merkus, Thewis Wiersma, Frans Tolsma en Griet Merkus-Tjeerdsma.

 

vlnr: Ine Hardenberg, Heske v Asperen, met pet Rienk Zwaga en Wieger Boonstra.

 

links Griet vd Wal, Griet Merkus met pet en Griet Merkus-Tjeerdsma met witte trui.

 

Het korps onder leiding van Roelof Bakker.

 

de  dansgroep van Margreet Enequist met rechts hiervan Truus Lautenbach, Zwaantsje en Jildou Kroes

 

Hier bij een EHBO post.

 

Hil vd Wal onder een deken of ..

 

Dansgroep Margreet Enequist

 

Henk Hardenberg, Durk Schuurmans en Hil vd Wal.

 

Een mooie foto van de wandelaars.

 

Jappie Lanting en Simon en Jantsje v Dijk.

 

Bij de Yndijk stonden deze koeien met als thema: Fryslân lân fan kij.

 

Fryslân lân fân Kij.