Uit het fotoalbum van Pietsje Adema- van der Werf.

Yndijk 7 , hjir is Pietsje bêrne.

 

Troufoto Herre Reimer van der Werf en Lipkje de Boer 31 maaie 1956

 

Pietsje as baby bij mem op skutte  simmer 1958.

 

Pietsje als pjut

 

Pietsje en heit Herre op de foto.

 

Sinterklaasfeest 1957,us heit mei de buren Luitsen , Henny , Albert en Franke, en Roelofke Groen.

 

Herre van der Werf yn t hea.

 

It rapport fan de Emmaskoalle

 

Emmaschool 1969 Achter v.l.n.r: Meester Dronkers, Symen Albada, meester Bob Pruiksma, Sjoerd Hibma, Albert Groen, Jorrit Plantinga, Boukje de Vries, Hotske Stoffelsma. 2e rij v.l.n.r : Grytsje Nauta, Bettie v/d Woude, Jelle Nauta, Pieter v/d Woude, Anneke Terpstra, Tjerk Dotinga, Wouter Hofman, Peter Heins, Minke van Es, Marieke Koopmans, Tytsje Hibma, Alie de Boer, Yolande Heins, 3e rij v.l.n.r : Douwe Leijenaar, Pietsje v/d Werf, Ingrit Heins, Hein Koopmans, Johannes Hofman, Jelte Postma ? ,Jan Jelle Holverda, Jan Hofman, 4e rij v.l.n.r : Marijke de Boer, Jouke v Es, Trinus Postma, Egbert de Boer, Hains de Vries, Gretha Bijlsma, Wiebe Reen, Minke Hielkema, Zussie en Froukje v/d Woude, Rinus Hofman en Fetsje Leijnaar.

 

Mei Doetsje Stienstra nei it feest 1969

 

Mei myn suske  Klaasje op it feestterrein  1975.

 

Pietsje mei heit en mem en de sussen Anne, Klaasje en Grietsje 1973

 

Skoallefoto Bogermancollege , Brugklas 1D 1971

 

Dûnsles by Vergonet yn Raerd 1976.

 

Troufoto fan Jelle en Pietsje Adema- van der Werf 19 maaie 1978

 

Troufoto Johannes Adema en Grietsje Zwaagstra 21 maaie 1952 de ouders van Jelle.

 

Simmer 1978 Huniadyk 7 Nijlân. Us earste stekje.

 

Familie foto Jelle en Pietsje maaie 1988

 

Myn wurkplak tegearre mei myn collega s Jetse en Kees.
De hinnen .

 

De eieren verkoop, hier met Jan de Vries.

 

Dit is ûs stek oant no. Waltawei 2

 

Pake en Beppe fan mem har kant. Troufoto 1933. Durk de Boer en Pietsje Kingma. De wenning Waltawei 2 is fanof 1927 bewenne troch  it neiteam fan Lipkje Kingma- Santema