wat stond er in de krant 1955 Sint Maarten brantsje op de Griene Dyk

Ja dat koe doe noch allegearre yn dy tiid. No mei soks al hiel wat jierren net.

De jeugd brocht hiel wat takken en spul wat goed brâne  woe nei de Griene Dyk.  68 jier lyn.

De oare foto’s binne fan dizze tiid.  Binne der minsken dy’t noch foto’s hawwe fan eardere datum. Graach efkes trochjaan, as maile.

 

1955 LC

 

 

En dizze is fan 1987, bij de famylje Wierd Sloot op de Tanialeane. Leo en Richard de graaf en Willem Sloot.
2018

groepsfoto makke troch Bouwejan Bouma 2015

 

 

 

mei tank oan Bouwe Jan Bouma Elleke de Graaf-Lanting  en de LC.