wat stond er in de krant 1991 – Pieter Bakker 1e Ljipei

1e ljipei fan Fryslân

it wie it nijs fan de dei yn Boazum doe’t Piet Bakker yn 1991 it earste ljipei fan Fryslân fûn.

In oare tiid. 33 jier lyn.

2e It ljipaai wat krekt efkes letter fûn waard troch Willem Atsma.  Lyts detail : It is de heit fan Herre Atsma, dy’t no bij ús yn de kommisje fan âld Boazum sit.

kranteberjocht LC Een tiental kilometers zuidwaarts van Boazum (slechts 11 minuten na Piet Bakker) werd het eerste kievitsei in de toenmalige gemeente Wymbritseradiel gevonden rond Woudsend door Willem Atsma. Piet Bakker was dus nipt de vinder van het eerste kievitsei in Friesland.
Uit het Sneeker Nieuwsblad van donderdag 14 maart 1991: