Yndyk

Yndyk Boazum

Hieronder een aantal foto’s van de boerderijen en de dubbele woning Yndyk, met de bewoners.

Yndyk valt onder Boazum, en is een kleine gemeenschap op zich met 6 boerderijen en 1 dubbele woning. Al rond 1500 wordt er gesproken over de Yndyk. Tot eind jaren 60 was het de doorgaande weg naar Wiuwert, en daar ging de weg niet verder.  De weg naar Deersum was er toen ook nog niet. Men heeft toen het besluit genomen om een weg te maken vanaf Deersum naar Franeker. De z.g. Froonackerdyk, de N384. Het 1e stukje weg is de Yndyk gebleven en de weg voor de aanwonenden. tot aan de dubbele woning. Dan sluit de oude Yndyk aan op de Froonackerdyk.  De adressen van Beke Cnossen en Gjalt de Jong zijn wel altijd Yndyk gebleven.

Een uitsnede van de Schotanus kaart van 1718 met de Indijk, zoals die toen vanaf de Hegedyk naar Wieuwerd en Britswerd liep. De Froonackerdyk is gedeeltelijk over het lichaam van de oude weg heen gelegd. Duidelijk is te zien dat toen het binnenpad naar de Bongier heel anders liep: vanaf de Yndyk naar de Hegedyk. In het kaartje van 2018, hieronder, Is het tracé nog terug te vinden in de perceelscheidingen, al zijn dat nu sloten.
Dit kaartje van de Yndyk is van 2018. Met rotonde in de Froonackerdyk. De Yndyk is ook keurig rechtgetrokken.

 

De boerderijen aan de Yndyk.

Yndyk 1. H Hylkema 1960. Daarvoor de familie Klomp en de ouders van Lieuwe de Boer

 

Fam Jouke Hylkema, met Feikje, Jan, mem Sjoukje en Hylke .

 

Melkerstijd bij Jouke Hylkema. Op de achtergrond de boerderij van Egbert de Boer.

 

 

De verhuizing van familie de Boer naar de Yndyk                                                                                                             foto 1948

 

de familie Jouke Hylkema hier aan het werk.

 

Yndyk 2 . familie A de Jong                                                                                                                                                 foto 1960

 

Anne de Jong met de paarden.

 

Gerbrandy state. Voorheen woonden hier: familie Riegstra tot 1937 daarna A de Jong, familie T Visser, familie van der Veen en de familie Boonstra en tenslotte de familie J.G de Vries

 

De boerderij waar nu de familie de Boer woont, voorheen J. de Waart. Yndyk 3

 

Boerderij de Jan de Waard, geschilderd door Ate de Vries. Yndyk 3

 

Deze familie uit Groningen kwam in de zomer bij Jan de Waard in het hooi werken.

 

Jan en Griet de Waard met Hector de hond.

 

Boerderij familie de Boer.  Na de brand is dit de herbouw in 1969 . Deze foto is van 2020

 

Yndyk 5. Boerderij J. van Dijk, voorheen de familie Schaap.                                                                          foto 1938

 

Eldert en Fetsje Schaap                                                                                                                                                              foto 1938
Familie Siemen van Dijk                                                                                                                                                                        foto 1950

 

Siemen van Dijk met zijn vrouw en links Rein.

 

v.l.n.r Wierd Sloot, Siemen v Dijk, Baukje v Dijk, Lieuwe de Boer, Pier Fopma en Jakle v Dijk. foto 02-08-1973

 

Yndyk 5                                                                                                                                                                                      foto 2020

 

De timmerwerkplaats en molenmakerij, Yndyk 7. Op de foto staan: Nolke v Asperen, rechts Gerben en Tjitske v Asperen daar naast Jan en Teatske Siderius en rechts Otto Siderius.

 

Hier perceel 7 ,maar nu van de achterzijde.

 

het boelgoed van Otto Siderius op Yndyk 1936

 

Yndyk 7 en 9                                                                                                                                                                                   foto 2020

 

 

Yndyk 4. De familie Piersma hier bij de boerderij.

 

Piersma pleats met bordje rechts Mond en Klauwzeer.                                                                                                            foto 1938

 

Boerderij Piersma .                                                                                                                                                                 foto uit 1918

 

Yndyk 4 boerderij Tjitte de Wolf nu Beke Cnossen . De oude boerderij stond aan de linkerkant.

 

Yndyk 4                                                                                                                                                                             foto uit 2020

 

Melkerscurus te Boazum. 23 september 1927.  Staande van links naar rechts: de heren I Heida, J Mesdag, W Zwart, v/d Meer {leider van de theoretische lessen] C Piersma jurylid benoemd door de afdeling] en Meintema, [leider van de cursus. Eveneens op de foto staan de echtgenote en de dochters van de heer Piersma, op wiens boerderij de cursus werd gehouden. De melkers zijn v.l.n.r Tietje Dijkstra te Boazum, Jan Olivier te Britswerd, Yme v/d Valk te Boazum, Pier Wijnia te Boazum, Hessel Wiersma te Wieuwerd, Willem Osinga te Oosterlittens en Roelof Jansma te Britswerd. Op deze boerderij woont nu B Cnossen.
Yndyk 6 . Familie S v Dijk                                                                                                                                                            foto 1938

 

Yndyk 6                                                                                                                                                                                 foto uit 2020