Jacob Jan (Jappie) Lanting fotoalbum

Dit binne samar wat foto’s út it libben fan Jacob Jan (Jappie) Lanting.

it bertehûs yn Wiuwert rjochterhûs . op nei it Bosk

 

mei broer Sake op it Tsjerkhôfein yn Boazum 1931

 

skoallefoto Emma skoalle 1936. 2e rige 5e en 6e Sake en Jappie Lanting. Boppeste rige 2e fan links, mem Liesbeth Lanting. Fierder in hiele jonge master Klaassen, Arjen de Boer, Leense Wagenaar, Willem de Vries.

 

skoallefoto 1938.

 

foto 1942 mei  Jan Steginga,  Bouke Huitema  Jetse van der Weide en Jappie Lanting

 

1e tsjinstfoto yn de strenge winter fan 1947 yn Assen. middelste is Jappie Lanting

 

it ôfskieberjocht yn de LC. Douwe Visser en Jappie Lanting libje beide noch en binne fanôf 1947, dus al mear as 70 jier tsjinstkameraden en  freonen.

 

groepsfoto 1948 yn Ynje.

 

syn freontsjes yn Ynje

 

oorkonde orde van Vrede.

 

werom yn it kalde Fryslan 1950 maart. Mei Janke Siderius

 

de wenfergunning op it Tsjerkhôfsein 6  doe noch nr. 81.

 

De húshâlding yn 1955, noch op it Tsjerkhofsein 6.

 

It nammebuordsje op it Tsjerkhofsein. Bedriuw oprjochte yn 1957

 

foto makke fan it 65 jierrich bestean fan de Emmaskoalle. Jappie Lanting, Ale Breeuwsma, Piet Hofman, Hendrik van Berkum, Simon van Dijk en Sjerp Haitsma spylje it bestjoer  nei út âlde tiden.

Jappie Lanting as foarsitter fan jongereinferiening Ora et Labora. Yn de konsistoarje fan it Evangelisaasjegebou. Fan links nei rjochts: Piet Koopmans Bongier,. Henk v.d.Veen  Easterwierrum, Ulbe Wijnja, Jannie Donkervoort, Hinke Huitema, Jappie Lanting, Hendrik van Berkum Wiuwert, Tseard van der Brug, Franke Groen, Piet Koopmans Britswerd en Gerrit Bouma Easterwierrum

 

de húshâlding útwreide mei de jongste Janny

 

oan it behingjen by de fam.Scholtanus 1966

 

foto LC 1987 nei oanlieding fan it boekje Kuierkes troch Boazum

 

de Kuierkes troch Boazum fan J.Lanting  út de Doarpsskille binne bundele ta in boekje . Foarsitter Jan Zantema oerhandigt  Jappie Lanting it earste exemplaar. . De tekeningen dy’t der by stean binne destiids makke troch Douwe de Bild fan Jorwert. 1987

 

oan it wurk by it tsjerkestek 70er jierren

 

Opskriften opknappe op in stien op it tsjerkhôf. De stien stiet der noch. Op de oare kant stiet de namme. 80er jierren.
oan it wurk by de tsjerke yn Tjalleberd. LC

 

De hoanne fan de tsjerke fan Lytsewierrum fergulde 2008

 

1986 Bestjoer bejaardenreiskes . Achteroan Symen   en Tolline de Jong (pleats no Piet de Boer op de Singel) Lipkje van der Werf, Janke Lanting. Foaroan Jappie Lanting en Heske van Asperen.
Mei de keatslist nei it fjild. Bestjoerslid keatsferiening 70er jierren

 

1e priis Keatsen B klasse Doarpsfeesten Boazum. 1992 . Mei Jelle Merkus en Anne Kampstra

 

60 jier trout besite fan de boargemaster oktober 2010

 

 

 

as leste in stik oernommen ut de Doarpsskille fan 2007. Doe hie it skildersbedriuw 50 jier bestien. No dus al 63 jier.

Ut de Doarpsskille fan Boazum. mei Ane. By it hûs fan Engelsma op de Kamp