Slagerij Jan Tolsma 40 jaar geleden.

Dit jaar is het alweer 40 jaar geleden dat Jan Tolsma de slagerij aan de Waltawei  21 verkocht aan Lykle Galema. Na meer dan 40 jaar was het op 14 augustus 1982 dan zover Jan Tolsma ging met pensioen.

Slagerij J Tolsma

 

Willem Sytema en Froukje Zantema uit Deersum.

 

Moeilijk handschrift

 

Griet Merkus en Pytsje, dochter van Wout en Gerry. Op de laatste werk dag.

 

De laatste werkdag met Henny, Maaike en Jan Tolsma.

 

Ûs heit en Wimke fan Frans en Sjoukje oan het wurk.

 

De laatste loodjes

 

Advertentie uit de schoolkrant. 1977

 

De schoonmaak met Andries en Frans op 14 -08-2014

IT HAT WEST……..

Giet dat samar? Gjin briefke, gjin hân? Gjin stikje woarst? No ja, fane iene op e oare dei gie de keap troch. Te hastich? Ja , fêst yn it earst wol, it komt jen oer it mat. Hielendal neat mear, gjin praatsje oer de toanbank, gjin nijtsjes mear hearre dy t inoar sa graach kwyt wol. Dochs tankber dat it foar us en foar Boazum sa gien is. Jan en ik seine: wat sille wy no? Hjir bliuwe en de bern wat om us hinne, fier fuot sadat wy gjin winkelskille mear hearre? Sykje, sykje, en dan is it. Dochs beslute om yn Boazum te bliuwen. Ja, dat is it. Dêrom sa let dit ferhaaltsje dat teffens ynhâld us tank oan Boazum en omkriten dy t us troch de tiid holpen ha en de kij dy t Jan stikken snien hat, ophaffele ha. No ja der wie wolris wat. fansels. Mar al dy jierren opbouwe fan earst bealgje op e fyts en letter noflik mei de auto. Moarns ier en jûns let. Help fan oaren derby. Soms yn senuwen troch it waar of de klanten. Mar dochs tankber foar alle bliken fan wurdearring. Net allinne as it bêst gong, mar ek as wy yn noed sieten oer us bern. Dan leare je de Boazumers kennen. Wy wenje no efterhûs, sa neame wy dat. Rêst ? Wy sille it prebearje. Nim us sa t wy binne. Lit us noch meidwaan mei jimme yn Boazum. Us doar stiet iepen oan de Tanialeane. Foar elkenien.

Us tank as midden standers en as minske

Jan en Henny.

Dank woord bij hun laatste werkdag