Skoalle en Doarpsfeesten Boazum 2003

It is al wer 20 jier lyn, mar we hawwe ut dat jier moaie foto’s fan de “merke”. De foto’s binne destijds makke troch Bert Feenstra fan de dr. Miedemastrjitte

We ha in kar makke ut sa’n 100 foto’s,  en hoop dat jimme der noch efkes fan neigenietsje sille.  Der is dy 20 jier al wer hiel wat bard,  guon binne der al lang net mear, oaren noch mar koartlyn.

Meindert en Romy. Matinee
Klaas Zantema
mei Master Enno Bruinsma, Bouwe Jan Bouma, Jan Veenstra
Yndyk mei Annie de Boer
Yndyk mei  Egbert de Boer, Ellen Grasman
de famylje Kruger mei Tjalling en Maaike yn de bernewein

op de Havens, op de eftergrûn Laas Bonnema, fuorgrûn Marije de Jong
it korps fan Easterwierrum mei Bokke Eekerk
Johannes en Margaretha Hijlkema
juf Janny Bruining Ypie Flapper, Sybren Koopmans en Jan Tolsma
op it fjild Afke Terpstra

 

dit is Afke Hoitenga.
Jan Venema en omkesizzer Marijke van Dijk

 

Bouwe Jan Bouma en Jan Riemersma
Tsjitske Fluitman en Martha Holkema met de zeskamp

 

zeskamp, hoefolle kinne der yn dizze auto.

 

zeskamp: Benno Niemeyer, Bregina en Jan Feenstra en Martzen Koopmans

 

bonte jûn, mei muzyk Piet Bakker
Boazum midden mei dirigent Jan Willem de Jong, frou Tjeerdsma, frou Merkus, Jaap en Jetske, Siemon van Dijk
Astrid, Jannie Jitske, Nynke , Coba, Teatske Jacolien.

met dank aan Bert Feenstra